Eesti osalemine Euroopa Liidu töös

Euroopa Liidu eesistujariik on liikmesriik, kes vastutab Euroopa Liidu Nõukogu töö korraldamise eest. Eesistuja määratakse rotatsiooni korras kuueks kuuks. Eesti oli Euroopa Liidu eesistujamaa 2017. aasta juulist kuni detsembrini.
seminarid

Valitsus

Eesti Euroopa Liidu poliitikat kujundab ja viib ellu valitsus peaministri juhtimisel. Igapäevaselt tähendab see Eesti jaoks oluliste teemade võimalikult varast väljaselgitamist, kõigi oluliste ELi asjade osas seisukohtade ja mõjuanalüüsi väljatöötamist ning seatud eesmärkide elluviimist.

koordineerimine

Koordinatsioonikogu (KOK)

Euroopa Liidu koordinatsioonikogu aitab planeerida ja jälgida kõikide osaliste ELiga seotud tegevusi nii poliitika kujundamise ja algatamise kui ka elluviimise poolelt. Samas vastutab iga ministeerium nii oma valdkonna Euroopa Liidu poliitika seisukohtade eelnõude väljatöötamise kui valitsuses kinnitatud suundade elluviimise eest.

Sõitmine rattaga

Euroopa Liidu sekretariaat (ELS)

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat on Eesti Euroopa Liidu poliitika keskne koordinatsiooniüksus. Euroopa Liidu sekretariaat nõustab peaministrit Euroopa teemadel, juhib Eesti EL suunalist tegevust valitsusasutuste üleselt ning annab suunised Eesti Vabariigi alalisele esindusele EL juures tööks Euroopa Liidu Nõukogus ja teistes institutsioonides.

Eesti eesistumine 2017

2017. aasta teises pooles oli Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis. See tähendab nõukogu seisukohtade kujundamist kõigi liikmesriikide huve arvesse võttes, ise sealjuures neutraalseks jäädes.

Eesistujariigi ülesanne on korraldada Euroopa Liidu Nõukogu istungeid ja töörühmade tööd - kujundada päevakorrad, juhatada istungeid ja kohtumisi ning selgitada aruteludes välja ühisosa. Saavutatud kokkuleppeid tuleb eesistujal esindada ja kaitsta läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja Parlamendiga. Euroopa Liidu Nõukogu võtab koos Euroopa Parlamendiga vastu kõigi liikmesriikide jaoks siduvaid otsuseid.

Eesistujariik vahetub iga poole aasta tagant. Eesti võttis eesistumise teatepulga üle Maltalt, et see siis kuus kuud hiljem omakorda Bulgaariale edasi anda. Kolm järjestikust eesistujat lepivad omavahel kokku, millistele valdkondadele Euroopa tasandil rohkem tähelepanu pöörata. See kindlustab oluliste teemade püsimise fookuses järjest 18 kuu jooksul.

Vahetult enne eesistumist valmis Eesti eesistumise sisuprogramm, mis koondas kõik need teemad, millele Eesti oma eesistumise ajal rohkem tähelepanu tahtis suunata.

Eesistumise ettevalmistamist koordineeris Riigikantselei. Eesistumise ettevalmistamise komisjoni juhtimisel valmis eesistumise ettevalmistuste tegevuskava, personalistrateegia ja koolituskava. Samuti kinnitas komisjon eesistumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks keskse eelarve.

Eesistumise ettevalmistuste meeskond Riigikantseleis värbas ja koolitas vajalikud inimesed, korraldas eesistumise ajal ministrite mitteametlikke kohtumisi ja teisi kõrgetasemelisi üritusi ning koordineeris kõigi eesistumisega seotud asutuste ja osapoolte koostööd.

Eesistumise veebileht

Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise läbiviimiseks valmis veebileht.

Eu2017.ee

Viimati uuendatud 18.02.2021