Climate and Energy Committee

Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2019 korraldusega moodustatud kliima- ja energiakomisjoni eesmärk on vähendada Eesti kasvuhoonegaaside heidet, parandades sellega Eesti majanduse konkurentsivõimet ning tagades energiajulgeoleku ja -varustuskindluse. Komisjoni tööd korraldab Riigikantselei.

Komisjoni ülesanded:

 • kujundada Vabariigi Valitsuse pädevuses olevates küsimustes kliima- ja energiapoliitilisi seisukohti;
 • leida valdkondadeülesed lahendused Eesti kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks;
 • hinnata ja teha ettepanekuid kasvuhoonegaaside heite vähendamise meetmete rahastamiseks;
 • leida lahendused riigi energiajulgeoleku ja -varustuskindluse tagamiseks;
 • koordineerida täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust kliima- ja energiapoliitika elluviimisel;
 • täita muid Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

Komisjoni liikmed:

 • peaminister - komisjoni juht
 • haridus- ja teadusminister
 • kaitseminister
 • keskkonnaminister
 • majandus- ja taristuminister
 • rahandusminister
 • välisminister

Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.

Komisjoni sekretär on Riigikantselei strateegiadirektor, kes osaleb komisjoni istungil sõnaõigusega.

Valitsuse kliima- ja energiakomisjoni koosolek Stenbocki majas 30.09.2019. Foto: Jürgen Randma

Komisjoni tööd toetab ministeeriumide asekantsleritest koosnev alakomisjon, kuhu kuuluvad:

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler,
 • Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler,
 • Keskkonnaministeeriumi kliima ja strateegilise planeerimise asekantsler,
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler,
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler,
 • Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler,
 • Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler.

Alakomisjoni töö korraldamise ja koordineerimise eest vastutab Riigikantselei strateegiadirektor, kes määrab vastavalt valdkonnale muuhulgas teema ettevalmistaja.

Last updated: 01.10.2020