Säästva arengu komisjon

Vabariigi Valitsus asutas Eesti säästva arengu komisjon 1996. aastal. Valitsuse korraldusega moodustati asjatundjate komisjon riigi pikaajalise säästva arengu üksikküsimuste läbitöötamiseks. 2009. aastal muudeti säästva arengu komisjoni liikmeskonda, nimetati komisjoni liikmed kuni 2013. aastani ja täpsustati komisjoni ülesandeid. 2013. aastal muutis valitsus komisjoni moodustamise korraldust ning nimetas komisjoni liikmed järgmiseks neljaks aastaks.
 

Kuni 2009. aastani oli säästva arengu komisjoni esimeheks peaminister ning esimehe asetäitjateks majandus- ja kommunikatsiooniminister, keskkonnaminister ja sotsiaalminister. Ministritest kuulusid komisjoni veel haridus- ja teadusminister ning põllumajandusminister. Lisaks olid komisjoni liikmeteks nimeliselt nimetatud Riigikogu liikmeid, akadeemikuid, ülikoolide esindajaid ning erinevate sotsiaalpartnerite ja keskkonnaalaste kodanikuühenduste esindajaid. Selline korraldus aga ei vastanud enam Eesti vajadustele ning ei arvestanud vahepeal toimunud arengutega.

Seetõttu struktureeriti säästva arengu komisjon 2009. aastal ümber järgmiselt:

  • komisjoni liikmeteks on olulisemate valitsusväliste organisatsioonide esindajad
  • komisjoni juhatuse (esimehe ja aseesimehe) valivad komisjoni liikmed kaheks aastaks.

Selliselt moodustatud komisjon saab olla piisavalt iseseisev, et tõstatada olulisi Eesti jätkusuutliku arengu küsimusi, koostada vastavaid aruandeid ning avaldada arvamust valitsusele.

Komisjonis esindatud organisatsioonide nimekiri lähtub põhimõttest, et kõik olulisemad riigi pikaajalise jätkusuutliku arenguga seotud valdkonnad oleksid kaetud ning komisjoni liikmete arvu optimaalsena hoidmiseks on eelistatud võimalikult erinevaid valdkonnaorganisatsioone esindavad katusorganisatsioonid.

Säästva arengu komisjoni visioon
Eesti on avatud ja kaasav, väikese ökoloogilise jalajäljega, sotsiaalselt õiglane ja kultuuriliselt sidus, jõukohast ning inimväärset tööd, toimetulekut ja heaolu pakkuv ning kõrge säästva arengu teadlikkusega demokraatlik riik.

Säästva arengu komisjoni missioon

Säästva arengu komisjon pakub säästva arengu teemade aruteluplatvormi komisjoni liikmetele ja ühiskonnale ning annab poliitikasoovitusi otsustajatele.

Säästva arengu komisjoni visioon, missioon ja väärtused (386.31 KB)

   

Jälgi säästva arengu komisjoni Twitteris!


 

17. juunist 2015 on komisjoni esimees Kaja Peterson Keskkonnaühenduste kojast. Kontakt: 6 276 104, kaja.peterson[at]seit[dot]ee

Säästva arengu komisjoni liikmeteks on järgmiste valitsusväliste organisatsioonide esindajad:

- Eesti Ametiühingute Keskliit
- Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
- Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
- Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
- Eesti Keskkonnaühenduste Koda
- Eesti Linnade Liit
- Eesti Looduskaitse Selts
- Eesti Maaomavalitsuste Liit
- Eesti Metsaselts
- Eesti Muinsuskaitse Selts
- Eesti Noorteühenduste Liit
- Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
- Eesti Teaduste Akadeemia
- Eesti Tervisedenduse Ühing
- Lastekaitse Liit
- Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum
- MTÜ Eesti Kultuuri Koda
- Rektorite Nõukogu
- Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu

Säästva arengu komisjon Stenbocki majas, 16.09.2015. Foto: Tauno Tõhk

 

 

Komisjoni ülesanded ja töökorraldus


Säästva arengu komisjoni peamine ülesanne on Eesti säästva arengu riikliku strateegia rakendamise seire ning vastavate aruannete avaldamine, sealhulgas asjakohaste ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele, et tagada riigi pikaajaline jätkusuutlik areng.

Riigi pikaajalise jätkusuutliku arengu temaatika on väga lai, seetõttu keskendub komisjon igal aastal ühele-kahele fookusteemale, mille kohta tehakse uuringuid ja analüüse ning töötatakse välja konkreetsed ettepanekud. Fookusteemad valivad välja komisjoni liikmed. Säästva arengu komisjoni ettepanekuid ettevalmistavaid uuringuid ja analüüse rahastab Riigikantselei.  Raportite koostamisse kaasatakse arutelugruppe, kuhu kuuluvad erinevate valdkondade esindajad.

Komisjoni istungid toimuvad komisjoni kinnitatud aastase töökava alusel, milles määratletakse komisjoni ülesanded, olulisemad fookusteemad ja korraliste istungite toimumise ajad.

Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kelle komisjoni liikmed valivad kaheks aastaks. Komisjoni esimehe tegevust toetab aseesimees, kes valitakse samuti kaheks aastaks. Komisjoni esimees juhib komisjoni istungeid ning esindab komisjoni seisukohti meediaga ja valitsusega suhtlemisel.

Alates 2007. aastast tegutseb säästva arengu komisjoni sekretariaadina Riigikantselei strateegiabüroo, kes tagab komisjoni töö tehnilise teenindamise ja toetab komisjoni otsuste ettevalmistamist ehk aitab leida uuringute ja analüüside läbiviijaid, koostada lähteülesandeid, sõlmib lepinguid, rahastab uuringuid ja analüüse, korraldab fookusteemade arutelusid jne.

 

Kontakt

 

Eili Lepik

strateegiabüroo nõunik

 

 

 Telefon: 693 5619
eili.lepik[at]riigikantselei[dot]ee

 

 

Viimati uuendatud: 3. detsember 2015