Avatud valitsemise partnerlus

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

 
AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on AVP raames ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.
 
AVP-s osalemise peamine eesmärk on suunata nii avaliku halduse kui ka kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemustest ning jagada kogemusi teiste osalevate riikidega.
 
Märtsis 2014 ametisse astunud valitsus on rõhutanud vajadust muuta Eesti riigivalitsemine avatumaks. AVP koordineerimise vastutuse paneb koalitsiooni tegevuskava riigikantseleile, kelle eestvedamisel koostati 2014-2016 tegevuskava.
 
Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 70 riiki.
 

Avatud valitsemise partnerluse 2014-2016 tegevuskavale koostatud sõltumatu hinnang

Avatud valitsemise partnerluse sõltumatu hindamismehhanismi (IRM) raames on Eesti 2014-2016 AVP tegevuskavale koostatud hindamisraport, mis on kättesaadav veebilehelt https://www.opengovpartnership.org/country/comment-report/estonia-end-te...

Eesti teise AVP tegevuskava fookuses olid avatud poliitikakujundamine, riigieelarve ja finantsjuhtimise läbipaistvus ning kodanikust lähtuvad avalikud teenused. Hindamisraportis järeldatakse, et ehkki enamik tegevusi täideti, olid muutused valitsuse praktikas enamjaolt väikesed ja tulevikus peaks senisest enam rõhku panema tegevuskava tulemuste teadvustamisele, et tagada uute vahendite laiem kasutamine ja suurendada avalikkuse kaasatust.

Raport on avalikul konsultatsioonil samal veebilehel 13.märtsist  kuni 27.märtsini 2017, mil kõik huvitatud on teretulnud sellele oma kommentaare saatma.
 

Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2016-2018 (285.34 KB)

 

2016-2018 tegevuskava koostamise protsessist lähemalt siin.

 

 

26. septembril 2014 moodustas riigisekretär oma käskkirjaga (95.29 KB) (vt ka 8.09.2015 (89.5 KB)4.01.2016 (89.48 KB), 29.02.2016 (89.66 KB) ja 14.03.2017 (87.83 KB) muudetud käskkirju) avatud valitsemise partnerluse tegevuskava koordineeriva kogu:

 

Koordineeriva kogu juht: Heiki Loot, riigisekretär

Koordineeriva kogu liikmed:

 • Liia Hänni, E-Riigi Akadeemia e-demokraatia programmi juht
 • Maris Jõgeva, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu juhataja
 • Kaarel Haav, Eesti Haridusfoorumi juhatuse liige
 • Andrei Liimets, Avatud Eesti Fond, AVP ümarlaua koordinaator
 • Mait Palts, Eesti-Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor
 • Peep Peterson, Ametiühingute Keskliidu esimees
 • Tarmo Jüristo, Poliitikauuringute Keskus Praxis juhatuse esimees
 • Yoko Alender, Riigikogu liige
 • Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor; asendusliige Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu direktor
 • Justiitsministeeriumi kantsler
 • Rahandusministeeriumi kantsler
 • Siseministeeriumi kantsler
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
 • Välisministeeriumi kantsler

 

 

Kogu ülesanne on jälgida ja koordineerida tegevuskava elluviimist, anda soovitusi tegevustega seotud osalistele ja partnerlusega seotud otsuste langetamine. Samuti annab kogu hinnangu tegevuskava elluviimisele ning aitab kaasa Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärkide ja tegevuste laialdasele kajastamisele.

Koordineeriva kogu tööd korraldab Riigikantselei strateegiabüroo. 

 

Koosolekute kokkuvõtted

Siin avaldame AVP koordineva kogu koosolekute kokkuvõtted:

4.11.2014 (209.71 KB)
6.01.2015 (108.77 KB)
24.03.2015 (97.39 KB)
2.06.2015 (286.48 KB)
8.09.2015 (97.33 KB)
8.12.2015 (114.92 KB)
1.03.2016 (103.04 KB)
27.04.2016 (100.98 KB)
1.06.2016 (94.48 KB)
21.09.2016 (96.39 KB)
20.06.2017 (108.78 KB)

AVP koordineeriva kogu esimene koosolek Stenbocki majas 4.11.2014
 
 
AVP koordineeriva kogu esimene koosolek Stenbocki majas 4.11.2014
 
AVP koordineeriva kogu esimene koosolek Stenbocki majas 4.11.2014

 

 

Kontakt

 

Merilin Truuväärt

strageegiabüroo nõunik

 

 Telefon: 693 5222
merilin.truuvaart[at]riigikantselei[dot]ee

 
 

 

Viimati uuendatud: 23. oktoober 2017