Sa oled siin

Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

 

Riigikantselei viib perioodil 2014-2020 ellu haldusvõimekuse prioriteedi „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamise“ meedet. Meetme eesmärk on juurutada mehhanisme ja tööriistu, mis aitavad kaasa terviklikumale, kaasavamale ja teadmistepõhisemale poliitikakujundamisele.

Riigikantselei koostöös ministeeriumitega algatab meetme raames projekte, avatud taotlusvoore meetme raames ei toimu.

 

 

 

Meetme raames rahastatakse järgmisi tegevusi:

 

Mõjude hindamise süsteemi arendamine

Meetmest rahastatakse Vabariigi Valitsuse otsustusprotsessi toetavate mõjuanalüüside läbiviimist ning mõjude hindamise süsteemi arendamist. Mõjude hindamine on protsess, mille abil kogutakse tõendusmaterjali poliitikavalikute eeliste ja puuduste kohta ja hinnatakse nende potentsiaalseid tagajärgi. Loe mõjude hindamise kohta lähemalt siin.
Tegevust viib ellu Riigikantselei strateegiabüroo.

Valminud uuringud:

Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine (2017) (3.27 MB)
Uuringu vahearuanne (3.27 MB)
Uuringu koostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis

Eesti riikliku HIV ja aids strateegia 2006-2015 hindamine
Hindamisuuringu lõppraport
(1.85 MB)
Uuringu koostaja: Poliitikauuringute Keskus Praxis

Põlevkivi optimaalse tasustamise uuringu kokkuvõte (2017) (403.75 KB)
Lühikokkuvõte (298.17 KB)
Uuringu koostaja: Ernst & Young Baltic AS

Eesti säästva arengu strateegia "Säästev Eesti 21" aja- ja asjakohasuse analüüs (2.57 MB)
Kokkuvõte (1.1 MB)
Uuringu koostaja: Tartu Ülikool koos Säästva Eesti instituudiga

Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise mõjud julgeolekupoliitilisele keskkonnale (inglise keeles) 2016 (1.5 MB)
Kokkuvõte (eesti keeles) (390.52 KB)
Uuringu koostaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Transpordimaksude rakendamise võimalused Eestis (2015) (3.63 MB)
Lühikokkuvõte (558.51 KB)
Uuringu koostaja: Ernst & Young Baltic AS

 

Tulevikuanalüüside tegemine

Eesmärk on Eesti jaoks pikaajalises perspektiivis oluliste teemade ja trendide analüüsimine rahvusvahelises kontekstis ja selle pinnalt esialgsete poliitikasoovituste tegemine.
Tegevust viib ellu Riigikantselei strateegiabüroo.

 

Õigusanalüüside tegemine

Konkreetsele õiguslikule küsimusele keskenduvad põhjalikud uuringud, mis toetavad õigusloomeprotsessi  või on vajalikud EL õiguse ülevõtmiseks.
Tegevust viib ellu Riigikantselei strateegiabüroo.

Valminud uuringud:

E-residentsuse projekti tsiviilõiguslike riskide kaardistamine (2015) (1.84 MB)
Uuringu koostaja: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

 

Kaasamise arendamine

Kaasamisprojektid, mis parandavad kas riigiasutuste või samaaegselt riigiasutuste ja valitsusväliste osapoolte võimekust poliitikakujundamise protsessis huvitatud osapoolte arvamust välja selgitada ja valitsusväliste partnerite võimekust poliitikakujundamises kaasa rääkida.
Tegevust viib ellu Riigikantselei strateegiabüroo.

 

Tööturu osapoolte ( Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu) poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine

Tegevust viivad ellu Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit.

 

Strateegilise juhtimise arendamine

Arendusprojektid, mis toetavad tegevuspõhisele eelarvele üleminekut ning täiustavad eelarvestamise metoodikaid ja juhiseid.
Tegevust viib ellu Rahandusministeerium.

 

Rakke- ja ekspertrühmad

Toetust antakse mitme ministeeriumi, valitsemistasandi ja/või sektori koostööd nõudvate strateegiliste küsimuste lahenduste väljatöötamiseks loodavate rakke- ja ekspertrühmade kokkukutsumiseks ja nende töö toetamiseks.
Tegevust viib ellu Riigikantselei strateegiabüroo.

 

 

Õigusloome kodifitseerimine

Kodifitseerimine on kehtiva õiguse korrastamine ja edasiarendamine kindlaksmääratud valdkonnas. Selle käigus viiakse läbi õigusvaldkonna õigusloome põhjalik, sisuline ja süsteemne analüüs, ühtlustamine ja ajakohastamine. Iga kodifitseerimisprojekt sisaldab lihtsustamist, EL õiguse rakendamise analüüsi, alternatiivide kaalumist, mõjude analüüsi ja huvirühmade kaasamist.
Tegevust viib ellu Justiitsministeerium.

 

Õigusloomejuristide arendamine

Toetust antakse õigusloomejuristide koolituste ja järelkasvuprogrammi korraldamiseks.
Tegevuse elluviija on Justiitsministeerium.

 

Õppereisid

Toetust antakse õppereisideks Euroopa Liitu või väliseksperdi Eestisse toomiseks eesmärgiga tõsta õigusloome üldist kvaliteeti ning õppereiside tulemuslikkuse analüüsiks.
Tegevuse elluviija on Justiitsministeerium.

 

 

Kontakt

 

Anni Katkosild

strateegiabüroo konsultant

 

 Tel: 693 5635
anni.katkosild[at]riigikantselei[dot]ee

 

Merilin Truuväärt

Merilin Truuväärt

strateegiabüroo nõunik

 

 Tel: 693 5222
merilin.truuvaart[at]riigikantselei[dot]ee 

 

Viimati uuendatud: 14. märts 2017