Uus innovatsiooniprogramm alustab

Innotiim, Accelerate Estonia, EAS ja Riigikantselei panevad seljad kokku, et leida üles põletavad avaliku sektori probleemid, kirglikud ja avatud tiimid ning aidata neid uuenduslike ning inimkesksete lahendusteni.

Uus programm erineb varasematest arendusprogrammidest. Kõik väljavalitud tiimid läbivad probleemi mõistmise ja lahendusideede väljatöötamise etapi samaaegselt. Teises etapis on võimalik katsetada uuenduslikke lahendusi sobivaima programmi toel: koos Innotiimi, Accelerate Estonia, EASiga või Riigikantselei uue, avaliku sektori innovatsioonimeetme abil.

Otsime tiime, kelle väljakutse januneb julgete lahenduste järele

Ootame kandideerima motiveeritud ja lahendustele avatud meeskondi
Kandideerimine toimub 5-8-liikmelise tiimiga. Tiimi peaksid kuuluma inimesed, kelle töös ühel või teisel moel seesama ühine probleem või väljakutse peavalu valmistab ning kes selle lahendamise eest vastutavad. Suure konkurentsi puhul eelistame projekte, kus tiimi moodustavad mitme avaliku sektori organisatsiooni esindajad, ja millega aidatakse kaasa “Eesti 2035” strateegias kirjeldatud Eesti pikaajaliste arenguvajaduste lahendamisele. Projekti võiks olla kaasatud ka (keskastme) juht, kes vastutab valdkonna eest, millega arendatav teenus enim seondub. Korraldajad jätavad endale võimaluse teha meeskonna koosseisu kohta soovitusi ja täiendusi, et meeskond koosneks võimalikult laia tausta ja erineva rolliga liikmetest.

Kandideerima ootame probleemide, mitte lahendustega! 
Kandideerimisel palume kirjeldada lahendamist vajavat probleemi, keda see probleem puudutab ja probleemi lahendama asuvat tiimi.

Peame väga oluliseks, et projektile on juhtkonna toetus, ootus otsida uusi lähenemisi ning valmisolek programmis välja töötatud lahendusi testida. Programmijärgsel katsetamisel pakuvad tuge innotiim, Accelerate Estonia, EAS ja Riigikantselei innovatsiooni meede.

Programmi ülesehitus

8.- 9 veebruar: Sissejuhatus probleemi analüüsi
22. veebruar: Probleemi analüüsi vahekokkuvõte
8. ja 15. märts: Probleemi analüüs ja fookuse valik
22. märts: Lahenduste genereerimine
29. märts: Lahenduste valik ja arendus
5. aprill: Valitud lahenduste arendus
19. aprill: Ideede avalik arutelu
26.-27. aprill: Eksperimentide disain
9-13. mai: Koosloome oluliste osapooltega
24. mai: Kokkuvõte ja lahenduste elluviimise planeerimine

Programmi I etapp

Innovatsiooniprogrammi I etapp kestab veebruarist mai lõpuni. Sõltuvalt ideest, selle arenguetapist ja tehnoloogiamahukusest on projektidel võimalik sügisel jätkata ideede katsetamisega Innotimi või aE toel, Riigikantselei avaliku sektori innovatiooni või EASi avaliku sektori inno-hangete meetmes.

Programmipäevad toimuvad ajavahemikus kl 9:00-16:00. Osad päevad oleme planeerinud  Ühendministeeriumi hoones, osad üle videosilla (Zoom). Kogunemispiirangute puhul kohaneme olukorraga.

Programm on väga intensiivne! Programmi ühistele koolituspäevadele lisandub iseseisev arendustöö tiimides. Innovatsiooniprogrammi projektidele tuleks tiimiliikmetel lisaks programmipäevadele varuda keskmiselt üks tööpäev nädalas.

Kandideerimise tingimuseks on, et tiimi liikmed saavad osaleda vähemalt 75% ühistöö päevadest ja igal koolituspäeval on kohal enamik meeskonnast.

Programmi juhivad Innovatsioonitiim, AccelerateEstonia ja Riigikantselei. Lisaks kaasatakse erinevates etappides väliskoolitajaid.

Programmi II etapp

Projektide käigus sündivad lahendusideed võivad olla väga eripalgelised. Tegu võib olla katsetustega inimkäitumist mõjutada, uue teenusmudeli või teenusprotsessi piloteerimine või uue tehnoloogia kasutuselevõtuga. Lahendused kujunevad töö käigus, toetudes põhjalikule eelanalüüsile programmi esimeses etapis. Korraldajad vaatavad üheskoos üle, milline programm või meede oleks teises etapis lahenduste katsetamiseks sobivaim: 

 • Innotiim aitab läbi viia eelkõige käitmuslikke katsetusi, mida on võimalik testida 3-4 kuu jooksul (nt rahunemispeatus, usaldustsoon, prügikoti eksperiment Kuressaares, sõnumitega tühivisiitide vähendamine). 
 • Accelerate Estonia võtab katsetamiseks lahendused, mille pakkumisel võiks olla kaasatud erasektor. 
 • Riigikantselei toetab pikemaajaliste (1-2 aastaste), teadmistepõhiste ja tehnoloogiamahukate katsetuste läbiviimist.
 • EAS aitab olukorras, kus me täpset lahendust/ tehnoloogiat veel ei tea, kuid usume, et erasektor võib aidata meil selle lahenduse ideekonkursside või innohangete abiga välja pakkuda.

Kandideerimine ja projektide valik

Kandideerimise tähtaeg on 31. detsember, 2021.

17. detsembril kell 11 ootame zoomi kõiki huvilisi, kel on küsimusi programmi või kandideerimise kohta.

5. jaanuaril kell 14:00 ootame kõiki kandideerivaid tiime tegema 3-minutilisi projektitutvustusi Innotiimi FB lehel live ülekandena.

Programmi pääsenud 6-8 projekti kuulutame välja 11. jaanuariks 2022. Korraldajatena võime pakkuda võimaluse osaleda programmis täiendavalt mõnele tiimile, kui neil on võimalus kaasata võimekas mentor/protsessijuht.


Kandideeri siin

Kui vajad lisainfot, vaata Korduma Kippuvaid Küsimusi või võta ühendust korraldajatega:  


 

Korduma kippuvad küsimused

Probleemid võivad olla väga erinevad avaliku sektori proovikivid, mis on seotud “Eesti 2035” strateegias kirjeldatud Eesti pikaajaliste arenguvajadustega. Need võivad olla nii konkreetset käitumuslikku probleemi puudutavad (nt prügi mittesorteerimine või laste vähene liikumine), tulevikkuvaatavad (nt kuidas saab erasektor investeerida rohepöördesse ja vältida rohepesu), uusi tehnoloogiaid otsivad (nt kuidas kasutada tõhusamalt tehnoloogiaid kiiruseületamise vähendamisel, kuidas vältida energiakadusid reoveekäitluses) aga ka ühist administratiivset kitsaskohta adresseerivad (nt mõne sisebürokraatia probleemi lahendamine).

Silmas tuleks aga pidada järgmist: 

 • Lahendatav küsimus võiks olla piisavalt käegakatsutav, et see jõuaks maksimaalselt paari aastaga probleemi täpsustamisest konkreetsete testitud lahendusteni. Näiteks vananev rahvastik või transpordi tulevik on liiga laiad teemad.
 • Projektid peavad olema lahenduste suhtes avatud – esitamiseks ei sobi teemad, kus soovitud lahendus/lahendused on juba teada ja neile soovitakse vaid kinnitust. Näiteks, kuidas rakendada soolisi kvoote ettevõtete nõukogudele.
 • Eelistatud projektid võiksid adresseerida probleeme, mis on rohkem kui ühe ministeeriumi haldusalas. Eelistame ministeeriumide, allasutuste ja ka kohalike omavalitsuste koosluseid.
 • Pakutud teemade eest vastutajatel on võimalus ja valmisolek meeskonnaga lahendustesse panustada. Programm aitab protsessi vedamise ja uuenduslike meetoditega, kuid suur osa sisulisest tööst jääb valdkonna spetsialistide kanda.

Ideaalset tiimi juhib võimekas projektijuht, kelle töö on tihedalt seotud probleemistikule lahenduste leidmisega. Tiimi peaksid kuuluma sama probleemistikuga tegelevad inimesed erinevatest valitsemisaladest - tiimi mitmekesisus avaradab perspektiiv, loob võimaluse lõhkuda silosid ning teha sisulist koostööd ka edaspidi. Tiimi võivad kuuluda ka era-ja kolmanda sektori esindajad, kuid projektijuhiks peab olema inimene avalikust sektorist. 

Piirid tiimi suurusele tulenevad meie varasematest kogemustest - tuumiktiimi ideaalne suurus on 5-6 inimest, maksimaalselt 8 inimest. Kitsama valdkonna spetsialiste kaasatakse programmi jooksvalt ja vastavalt vajadusele, konsultatsiooni vormis nt õigusloome-, andme-, kommunikatsioonispetsialistid jms.

Programmi teises etapis (alates sügis 2022) katsetatavad lahendused võivad vajada veidi teisi kompetentse kui esimeses etapis osaleval tiimil. Seetõttu ei pruugi esimeses etapis alustav tiim täpselt samas koosseisus jätkata lahenduste katsetamisjärgus - liikmed võivad jaguneda erinevate lahenduste arendustiimide vahel, mõned inimesed võivad lisanduda, mõned vahetuda. Küll aga eeldame, et probleemi või teenuse omanik ja/või võtmeinimesed lahenduste elluviimisel jätkavad kindlasti ka lahenduste katsetamisega. 

Uus programm tugineb Innotiimi, AccelerateEstonia, Riigikantselei ja EASi varasemale kogemusele ja võtab sellest kogemust parima kaasa. Programmi raames välja töötatavad lahendused võivad olla senisest tehnoloogiamahukamad, nende katsetamine võib võtta kauem ning lahenduste katsetamiseks leitakse kõige sobivam tugi.

Uus innovatsioonirpogramm on suunatud uuenduslike lahenduste disainimisele, mida programmijärgselt Innotiimi, Accelerate Estonia, EASi või Riigikantselei toel katsetama asuda. Teeme ATAP'i eestvedajatega koostööd. ATAPist võivad samuti sündida väärt ideed käesoleva programmi teise etapi katsetusteks. 

Inspiratsiooniks vaata Innotiimi ja Accelerate Estonia varasemaid projekte.

Projektide käigus sündivad lahendusideed võivad olla väga eripalgelised. Tegu võib olla katsetustega inimkäitumist mõjutada, uue teenusmudeli või teenusprotsessi piloteerimine või uue tehnoloogia kasutuselevõtuga. Lahendused kujunevad töö käigus, toetudes põhjalikule eelanalüüsile programmi esimeses etapis. Korraldajad vaatavad üheskoos üle, milline programm või meede oleks teises etapis lahenduste katsetamiseks sobivaim: 

 • Innotiim aitab läbi viia eelkõige käitmuslikke katsetusi, mida on võimalik testida 3-4 kuu jooksul (nt rahunemispeatus, usaldustsoon, prügikoti eksperiment Kuressaares, sõnumitega tühivisiitide vähendamine). 
 • Accelerate Estonia võtab katsetamiseks lahendused, mille pakkumisel võiks olla kaasatud erasektor. 
 • Riigikantselei toetab pikemaajaliste (1-2 aastaste), teadmistepõhiste ja tehnoloogiamahukate katsetuste läbiviimist.
 • EAS aitab olukorras, kus me täpset lahendust/ tehnoloogiat veel ei tea, kuid usume, et erasektor võib aidata meil selle lahenduse ideekonkursside või innohangete abiga välja pakkuda.

Ühe projekti lahendused võivad samaaegselt minna arendusse erinevates programmides või kombinatsioonis teisega. Näiteks personaalmeditsiini suunal võib Innotiimi aidata katsetada, milliste sõnumitega inimeste tervisevalikuid toetada, accelerateEstonia võib võtta lahendada, kuidas pakkuda personaalmeditsiinis toetavaid erasektori lahendusi, need teadmised omakorda võivad anda sisendit avaliku sektori innovatsioonimeetmesse, mis piloteerib, kuidas geeniandmetele tuginedes inimeste trombiohtu vähendada. 
 

Kandideerimise tingimuseks on, et meeskonna liikmed saavad osaleda vähemalt 75% ühistöö päevadest ja igal koolituspäeval on kohal / esindatud enamik meeskonnast. Peame oluliseks, et igal osalejal on vahetu juhi toetus panustamaks projekti.

Viimati uuendatud 10.12.2021