Juhtimistalentide programm

Programmi peamine eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele.

Juhtimistalente iseloomustab tugev liidripotentsiaal, rahvusvahelise koostöö ja eestvedamise kogemus, õpihimu (vähemalt magistrikraad või lõpusirgel olevad õpingud), väga hea eesti ja inglise keele oskus ning soov siduda oma karjäär riigiteenistusega, et aidata kaasa Eesti tuleviku kujundamisele.

Juhtimistalentide programm on kui arengukiirendi, mis annab andekale ja juhipotentsiaaliga noorele hea ettekujutuse avaliku teenistuse toimimisest ning sillutab teed tippjuhiks kasvamise poole.

Juhtimistalentide programmi teeb eriliseks võimalus näha avalikku teenistust tippjuhi silmade kõrguselt. Iga programmi vastu võetud kandidaat asub tähtajaliselt tööle ühte ametisse või ministeeriumisse, peadirektori, kantsleri või asekantsleri lähedale. Programmi käigus roteerivad talendid erinevatesse ministeeriumidesse, nende allasutustesse ja Riigikantseleisse ning võtavad aktiivselt osa tippjuhtide kompetentsikeskuse poolt pakutavatest arengutegevustest. Individuaalset tuge pakuvad osalejatele tippjuhtidest mentorid, vahetud juhid, juhtimistreenerid, arengunõustajad, programmi vilistlased ja tunnustatud koolitajad.

Programmi lõppedes on osalejad saanud väga hea ettevalmistuse ja mitmekesise kogemuse leidmaks põnevaid väljakutseid avalikus teenistuses, kogemuse kasvades juhtival kohal.

Programmi ülesehitus

Arenguprogrammi eesmärk on anda osalejatele võimalikud head teadmised ja mitmekülgsed kogemused tööst avalikus teenistuses, et neist kasvaks ühtseid väärtusi kandev ja kompetentne järelkasv avaliku teenistuse tippjuhtidele.

Juhtimistalentide programmi viivad läbi selleks soovi avaldanud riigiasutused koostöös Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse ja nende koostööpartneritega.

Programmis osalejad läbivad 18 kuu jooksul intensiivse arenguteekonna, mis jaguneb neljaks paralleelselt kulgevaks osaks (vaata joonist). Programmi kestel töötavad juhtimistalendid erinevates asutustes. Pärast sisseelamisperioodi lõppu roteerib osaleja koduasutusest teistesse ministeeriumidesse ning Riigikantseleisse, et saada laiem pilt avaliku teenistuse toimimisest ja ühtsest riigivalitsemisest. Programmi lõpus naasevad talendid koduasutusse ning võtavad osa ka õppevisiidist välisriiki, et saada rahvusvaheline töökogemus mõnes Eesti välisesindustes.

Töökogemuse kõrval avanevad talendile väga mitmekülgsed arenguvõimalused. Arenduspäevi on programmi alguses keskmiselt 5-6 ning hiljem, kogemuse kasvades 2-3 päeva kuus. Lisaks põhjalikule baaskoolitusele avaliku teenistuse spetsiifikast ja juhtimisest korraldatakse talentidele ka oskuste arendamise meistriklasse tippjuhtide kompetentsimudelist lähtuvalt.

Programmi jooksul on talentidele toeks ja partneriks tema grupikaaslased, peadirektorist, kantslerist või asekantslerist mentor, tippjuhtidest töövarjutatavad, vahetud juhid ja personalijuhid ning tippjuhtide kompetentsikeskuse arengunõustaja.  Lisaks aitavad toime tulla ja suunda sättida vilistlased ning programmi teises pooles ka professionaalsed juhtimistreenerid.

Vaheväravateks on iga poole aasta tagant toimuvad arenguvestlused, mis aitavad analüüsida oma edenemist, planeerida edasisi tegevusi ning valmistuda ette toredaks tuleprooviks – esinemiseks tippjuhtide valikukomisjoni ees programmi finaalis.

Programmi lõpuks on talendid saanud suurepärase ettevalmistuse ja laiapõhjalise kogemuse. Nad ei saa küll kindlat töökohta, kuid on valmis jätkama oma karjääri avalikus teenistuses liikudes samm-sammult lähemale tippjuhiks kasvamise poole.

Programmi vilistlased

Riigikantselei on viinud läbi kolm juhtimistalentide programmi.

 

2018. aastal välja kuulutatud järelkasvuprogrammi esitati 48 avaldust, kellest valisime välja üheksa.

Loe allpool, mida osalejad kirjutasid enne ja pärast programmi läbimist

2018: Minu peamised huvid on sport ja erinevate sündmuste korraldus. Spordist pakuvad enim huvi jalgpall ja võrkpall. Hobina korraldan ja juhin suve perioodil pulmapidusid. Olen tegutsenud  vabakutselise näitlejana kui ka ülesastunud rahvateatri lavastustes.

Suurimaks väärtuseks nii ühiskonnas kui ka organisatsioonis pean eelkõige inimesi. Usun, et inimeste väärtustamine ning nende teadlik juhtimine on alus tulemuste saavutamiseks. Seetõttu pean ennast meeskonnamängijaks ning väärtustan väga grupis töötamist ja sünergia saavutamist kollektiivis.

Juhtimistalentide programmis otsustasin osaleda, et saavutada terviklik nägemus riigi toimimisest selle kõrgeimal tasemel. Oman kogemust koolist ja omavalitsusest ning mulle tundub, et just see "tükk" on mu puslest puudu.

Usun, et muutuste ja arengute elluviimiseks on vajalik omada võimalikult head ülevaadet süsteemist ja selle toimimise põhimõtetest. Lisaks huvitab mind muutuste juhtimine tasemel, kus muutused ei puuduta, vaid juhiga otseses kontaktis olevaid inimesi. Mind huvitab kuidas toimub riiklikul tasemel otsuste vastuvõtmine, nende rakendamine ning hiljem kontrollimine.

Programmis osalemine loodetavasti annab ettekujutuse ja kogemuse selleks, et tulevikus kasvada samuti juhiks, kes suudab olla praktik ning innovaator samal ajal.

Ingar Dubolazovi ülesanne oli Haridus- ja Teadusministeeriumis panustada kommunikatsioonitegevuste strateegilisse analüüsi, planeerimisse ja arendamisse.

2020: Juhtimistalentide programm on kahtlemata minu jaoks elumuutev kogemus ja seda väga mitmel põhjusel.

Esiteks, kogu koolitusprogramm oli väga kõrge tasemega, mida on kiitnud ja imetlenud ka täna juhtivatel positsioonidel töötavad ametnikud. Selliseid koolitajaid pole ka kogenud juhid saanud kuulata ning seda enam on suur privileeg sellest kõigest osa saada. Koolituste näol oleme kaasa saanud tööellu päris vägeva „tööriistakasti“. Nüüd on õige aeg hakata praktiseerima neid „päris elus“, et tekiks vilumus, millises olukorras millist vahendit kasutada ning hinnata nende tõhusust.

Kindlasti olen kasvanud ka inimesena selle perioodi jooksul väga palju. Olen õppinud eristama emotsioone ratsionaalsusest, mis aitab pingelistes olukordades paremini vastu pidada ning olla oma tegevuses objektiivsem. Kindlasti on paranenud olukordade analüüsivõime ning enesereflektsioon. Sellele on tugevalt kaasa aidanud stabiilsed kohtumised isikliku arengunõustajaga ja coach’ga.

Programm tervikuna on andnud kindluse, et olen vajalik avalik teenistuses ning minu oskused ja teadmised on just sellised, mis aitavad mul toime tulla ning loodetavasti ka edeneda oma tööülesannetes.

On väga õige nimetada kogu seda 18 kuu pikkust protsessi arengukiirendiks, sest nii on see olnud. Kogu perioodi tempo on olnud kõrge ja  igal sammul kaasas püsida ei olnud lihtne, kuid seda väärt ja kindlasti ei oskaks ma midagi paremat ette kujutada, kuidas mõjutada iseenda professionaalset arengut. Olen südamest tänulik kõigile inimestele, kes selle meeletu retke meile korraldasid ning nii palju põnevaid väljakutseid ja inimesi meie teele veeretasid.

2018: Olen läbi ja lõhki hariduse ja arendamise valdkonna inimene. Kõrghariduse omandasin Tartu ülikoolis esmalt haridusteaduste ja seejärel inglise keele filoloogia erialal, saades ka õpetaja kutse.

Usun, et inimese õppimine ja areng ei piirdu vaid kooliajaga ja sellest tulenevalt väärtustan elukestva õppe põhimõtteid ja inimeste püüdlust enesearengule olenemata vanusest. Ka minu isiklik areng ja tööalane tegutsemine on olnud pidevas kasvamises. Olen töötanud ja täiendanud end erinevates haridusasutustes nii Eestis kui mujal maailmas, õpetajana panustanud nii õpilaste, hiljem ka täiskasvanud õppijate professionaalsesse arengusse nii era- kui avalikus sektoris ning osalenud mitmetes projektides Eesti hariduse arengu heaks.

Tippjuhtide arenguprogramm on järgmine väärtuslik samm minu arenguteel – võimaldades tutvuda veelgi põhjalikumalt avaliku sektori töö ja toimimispõhimõtetega, arendades minu juhtimiskompetentsi ja aidates luua vajalikku võrgustikku. Viimast pean oluliseks just selleks, et rakendada õpitut ja varasemalt kogetut koostöös tegusate mõttekaaslastega.

Ulla Kamp osales Haridus- ja Teadusministeeriumis hariduspoliitika kujundamises ja rakendamises üldhariduskoolide juhtimiskvaliteedi parandamise valdkonnas.

2020: Juhtimistalentide programm on olnud seiklusrikas teekond, mis on pakkunud kuhjaga põnevust, ärevust ning enda võimete ja emotsioonide igakülgset proovilepanekut.

Kuigi juhtimistalendina Haridus- ja Teadusministeeriumisse tööle asudes ei olnud haridusvaldkond mulle eelnevalt sugugi võõras, avardus see maailm minu jaoks siiski tohutult. Leidus mitmekülgset avastamist nii erinevate teemade ja osapoolte vaates kui ka valdkonna tervikpilti mõtestades ning samaaegselt detailide sügavustesse sukeldudes.

Programmi raames üheks arendavamaiks kogemuseks pean roteerumise kaudu mitmes hariduse arengusse panustavas asutuses töötamist ning suurimaks väärtuseks on kõik need inimesed, kes mulle oma aega pühendasid, mind oma tegevustesse kaasasid ning kellelt sain tohutul hulgal teadmisi ammutada.

2018: Nii kõrghariduse omandamisel kui eelnevatel töökohtadel olen ühendanud huvi majandusvaldkonna ja keskkonda säästva arengu vastu.Olen omandanud bakalaurusekraadi keskkonnajuhtimises ning majanduses Yorgi Ülikoolist Inglismaal ja magistrikraadi Keskkonnapoliitikas ning -halduses Oxfordi Ülikoolist. Seejärel töötasin teadurina Marie Curie rahvusvahelises teadusprojektis 'Innovatsioon jätkusuutliku arengu heaks'. Hetkel olen lõpusirgel doktoritööga Lancasteri Ülikooli majanduskooli strateegiaosakonnas, kus minu uurimustöö teemaks on organisatsioonidevaheline koostöö 'nurjatute' keskkonnaprobleemide lahendamiseks.

Need rahvusvahelised teadmised ja kogemused, mis ühendavad väga erinevaid valdkondi, võimaldavad mul probleemidele süsteemselt läheneda, nähes suurt pilti.

Juhtimistalentide programm võimaldab mul rakendada seniseid kogemusi strateegia kujundamiseks riiklikul tasandil, panustades Eesti arengusse.

Katre Leino arendas Justiitsministeeriumis tegevuspõhist planeerimist, juhtimist ja eelarvestamist.

2020: Juhtimistalentide programm on andnud ainulaadse võimaluse enda arendamiseks, proovile panemiseks ning eneseületusteks.

Rotatsioonid erinevatesse riigiasutustesse, hästi läbimõeldud ja kvaliteetne koolituskava ning võimalus õppida Eesti tippjuhtidelt nii era- kui avalikus sektoris on loonud ideaalsed tingimused intensiivseks arenguprogrammiks ning mitmekülgse kogemustepagasi saamiseks.

Lisaks pean väga väärtuslikuks programmi kaudu tekkinud võimalusi kohtuda inspireerivate inimestega, kes on olnud sellel teekonnal kaaslaseks, toeks või kompassiks.  

2018: Lõpetasin nii bakalaureuse- kui magistriõpingud Tartu Ülikoolis ajaloo erialal. Aastate jooksul avalikus sektoris hariduse alal töötades tundsin aga, et soovin saada enam aimu riigi toimimisest ning asusin lisaks omandama magistrikraadi avalikus halduses Tallinna Tehnikaülikoolis.

Õpingute vältel olen end täiendanud ka Saksamaal ja Sloveenias. Kaks erinevat eriala on andnud mulle väga hea analüüsi- ja eneseväljendusoskuse, samuti võime näha detailide kõrval ka tervikut.

Ma olen sihikindel, konkreetne ning avatud uutele ideedele ja kogemustele. Initsiatiivikust ja vastutuse võtmist olen õpingute ja töökogemuse kõrval õppinud ka kümne aasta jooksul EÜS Põhjala liikmena.

Juhtimistalentide programmilt ootan ennekõike kordumatut võimalust näha erinevate riigiasutuste toimimist tippjuhi silmade kõrguselt, omandada teoreetiliste teadmiste kõrval ka kogemusi juhtimisest avalikus teenistuses ning selle käigus arendada iseenda juhiomadusi.

Kristina Rebasel oli Siseministeeriumis võimalus anda oma panus riigi kõige enam kaasavama arengukava koostamisse, tuues turvalise Eesti loomisel kokku nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori. 

2020: Juhtimistalentide programm on olnud praktiliste kogemuste keskne kiirkursus avaliku sektori ülesehitusest ja toimimisest. Vaid pooleteise aastaga on mul olnud võimalus näha lähedalt mitmete erinevate asutuste siseelu, vestelda tippjuhtidega nende juhtimispõhimõtetest ning saada teadmisi paljude valdkondade kohta.

Mitmekülgseid tööalaseid väljakutseid on saatnud asjakohased koolitused, pühendunud kolleegid ning vajadusel alati olemas olev tugivõrgustik.

Programmis osalemise kaudu olen ma oluliselt paremini õppinud tundma ka iseennast - näen varasemast selgemalt, mis on minu suurimad tugevused ning kuidas saan neid avalikus sektoris rakendada. Senisest enam hindan suhtlemisoskust, isiklikke kontakte ning võrgustiku olemasolu.

Ja mis minu jaoks kõige tähtsam: programmi vältel õpitu ja kogetu kaudu näen nüüd avaliku sektori ja riigi ees seisvaid väljakutseid terviklikumalt kui kunagi varem ning tean, et ühtegi lahendust ei leita vaid kitsalt konkreetsele probleemile keskendudes, vaid tervet valdkonda laiemalt vaadates.

2018: Huvi eduka ühiskonna kujundamise ja riigi toimimise vastu viisid mind õppima Tartu Ülikooli, kus riigiteaduste bakalaureuse ning info- ja teadmusjuhtimise magistriõppe eriala varustasid mind laia teadmistepagasiga nii avalikust haldusest, organistatsiooni teadmuse ja protsesside juhtimisest kui ka infotehnoloogiast ja ärianalüüsist.

Hindan avatud meelt, teadmistejanu ja sihikindlust eesmärkide saavutamisel ning naudin väga ilu- ja teaduskirjandust, multikultuurset suhtlust ja vabatahtlikku tegevust.

Juhtimistalentide programm annab haruldase võimaluse õppida oma ala parimatelt, treenida endas välja tuleviku tippjuht ja anda otsene panus heade lahenduste välja töötamisse, mis iga eestimaalase elu võiksid paremaks muuta.

Kertti Merimaa väljakutse Sotsiaalministeeriumis oli osaleda tervisevaldkonda toetavate e-lahenduste väljatöötamise juhtimises, käivitada vajalikud protsessid, juhtida ressursse ning korraldada koostööd haldusala asutuste ja huvirühmadega.

2020: Saada osa sellisest avaliku sektori toimimise kiirkursusest ja enesearengu kiirendist nagu juhtimistalentide programm, on olnud tohutu privileeg ja vastutus. Tunnen pidevalt, et programmis osaleja staatus on olnud kui kuldvõtmeke, mis kõik uksed lahti teeb.

Kusjuures teekonnal on olnud vaja osata sisse astuda just nendest õigetest ustest ning vähendada barjääre seal, kus tavaliselt läheb silotorni piir – eesmärk on ju kogu avalikul sektoril sama – et sina ja mina, Eesti inimesed saaksime elada siin pika ja õnneliku elu, olles uhked oma riigi üle. Olen nii õnnelik, et olen saanud käed ja mõtted külge panna päris probleemide lahendamisele Eesti tervisesüsteemis ja alustada vundamendi ladumist suuremateks muutusteks. Kuigi väljakutsed avalikus sektoris on keerulised, pole ma varem nii selgelt tundnud, et maailma muutmine on tõesti võimalik, sest suured muutused algavad hästi sihistatud väikeste eesmärkide saavutamisest.

Juhtimistalentide programmi võlu on see, et oleme saanud avalikku sektorit tundma õppida läbi ja lõhki ning seda väga hästi valitud tööriistakasti ja igakülgse vaimse toega. Minu unistus on, et aina rohkem noori hakkajaid võiksid saada oma esimese avaliku teenistuse kogemuse sellise toega nagu seda pakub juhtimistalentide programm.

2018: Olen üks lihtne Võru tüdruk, keda elu tõi pärast keskkooli Tallinnasse maailma ja ennast avastama. Tänu töökogemusele nii erasektoris, avalikus kui ka vabatahtlikuna kolmandas sektoris olen saanud võimaluse kogeda palju põnevat.

Mul on magistrikraad kommunikatsioonijuhtimises. Tegutsen kommunikatsiooni valdkonnas ja olen vastutanud Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni eest. Viimased aastad on suunanud mind uurima (strateegilise) kommunikatsiooni toimimist riigi julgeolekus ja  olen omandamas  teist magistrikraadi Sisekaitseakadeemias. Naudin mõtestatud asjade tegemist, mis panustaksid nö suuremasse pilti ja looksid muutust. Inimestes hindan julgust ja siirust ning loodetavasti saab ka mind ennast sellisena kirjeldada.

Juhtimistalentide programmilt ootan eelkõige võimalust aidata avalikus sektoris teha mõtestatud valikuid ja sealjuures kasvada ise Eesti elu paremaks muutvaks inimeseks.

Kerli Onno oli Maksu-ja Tolliameti juhtkonna partner strateegiliste eesmärkide elluviimisel, strateegiaprotsessi koordineerimisel ning tegevuskava ja tulemusmõõdikute väljatöötamisel.

2020: Mul on ääretult hea meel, et sain võimaluse osaleda programmis koos teiste missioonitundega ja vahvate inimestega. Saime ühise eesmärgi arendada oma juhtimisoskusi, olles sealjuures omapärased ja küllaltki erinevates rollides.

Programmi kõige suurem väärtus oli kahtlemata enese tundma õppimine: millised tugevused ja nõrkused on mul täna, milliseks juhiks saada tahan ja kuidas selleni jõuan.

Just nagu organisatsiooni juhtimisel peavad ka enesearengus paika minu mentori sõnad: „Teadlikkuse kasvuga ei lähe tegelik olukord kunagi halvemaks“. Pigem tekib just arusaam, kuidas oma tugevusi parimal viisil ära kasutada, milliste nõrkustega on tarvis tegeleda ning milliseid aitab juhina tasakaalustada õigesti valitud meeskond.

Programm andis arusaama, et juhiks olemine on elukutse ning tavapärane missioonitundega töö tegemine ei ole piisav, et suuta kujundada tulevikku, mõista organisatsiooni toimimist või valida õigeid arengusuundi. Kuigi suurem töö tippjuhiks saamisel on veel ees, andis programm olulise tõuke sihtide seadmisel ja juhiks kasvamisel.

2018: Mul on 4-aastane bakalaureusekraad poliitika ja rahvusvaheliste suhete erialal Aberdeeni Ülikoolist, Suurbritanniast. Selle aasta suvel lõpetasin Tartu Ülikoolis magistriõpingud rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute erialal.

Oman mitmekülgset praktika- ja töökogemust nii Eestist kui välismaalt. Olen praktikate raames analüüsinud elanikkonnakaitse, küberjulgeoleku ja konfliktireguleerimise valdkondi ning töökogemust oman ka turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnast.

Programmis osalemist võtan kui suurepärast võimalust ja väljakutset näha lähedalt avaliku sektori toimimist ning rakendada oma seniseid kogemusi juhi tasemel. Eriti ootan võimalust õppida oma ala ekspertidelt ning loodan, et saan Päästeametis töötades anda enda panuse, et muuta meie ühiskond turvalisemaks.

Heidi Mõttuse väljakutse Päästeametis o juhtida tuleohutusnõuete alase teadlikkuse ja tuleohutusnõuete täitmise tegevuskava koostamist, millega anti ohutusjärelevalve valdkonnale järgmise kolme aasta tegevussuunad ning toetati Päästeameti strateegia elluviimist.

2020: Mul on südamest hea meel, et ma olen saanud töötada koos nii ägedate inimestega ja avastada enda jaoks valdkonna, millest ma tegelikult kaks aastat tagasi ei teadnud suurt midagi, aga kus nüüd saan tegeleda järjest rohkemate ja suuremate väljakutsetega.

Juhtimistalentide programm on olnud korralik arengukiirendi, väga intensiivne kursus avaliku sektori toimimisse ja selle juhtimisse, kuid mitte ainult. Olen näinud lähedalt, kuidas erinevad asutused tegutsevad ning kui suure pühendumusega oma tööd tegelikult tehakse. Olen näinud nii lennukaid ideid ja nende elluviimist kui ka istunud kännu taga kinni ja mõelnud, et kuidas nüüd edasi. Olen saanud tunda, mida tähendab teha tööd, mis on päriselt oluline ning töötada koos väga võimekate juhtide ja ekspertidega. Olen õppinud väga palju enda kohta ning kindlasti ei ole ma enam päris see inimene, kes programmi kandideeris. Arengukogemus on olnud tohutult suur.

Ma väga hindan seda, et programmiga tuleb kaasa vägagi muljetavaldav tugivõrgustik, tänu kellele ma ei olnud kunagi üksi. Tippjuhist mentor, kes iga lausega inspireeris, julgustas ja andis nõu. Vahetu juht, kes saab minult suure aitähi usalduse eest. Arengunõustaja, personalijuht, tuutor ja coach tänu kellele ma elasin oma uude rolli ruttu sisse ja püsisin ilusti tee peal. Ja loomulikult teised juhtimistalendid - olime kõik ühes paadis!

Programm ning saadud kogemustepagas on vägev, kuid sama vägevad on kõik need inimesed, kes sellel teekonnal abiks on olnud.

2018: Oman Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia poolt ühiselt välja antud tehnikateaduse magistrikraadi „Design and Technology Futures / Disaini ja tehnoloogia tulevik“ erialal (endine nimetus „Design & Engineering“).

Viimased 8 aastat olen töötanud disainivaldkonnas ning selle aja jooksul olen tegelenud nii tootedisaini kui väikeettevõtte juhtimisega.

Mind huvitab strateegiline valdkondadeülene mõtlemis- ja tegutsemistüübi rakendamine ning koos teiste motiveeritud professionaalidega töötamine innovatiivse tervikpildi nimel.

Juhtimistalentide programmis näen võimalust enda juhioskuste arendamiseks ja lihvimiseks. Minu panus avalikku sektorisse on probleemi lahendamisele keskendunud disainmõtlemise oskus.

Lisaks näen võimalust rakendada avaliku sektori töös disainerina kasutatavaid tööriistu, meetodeid, teadmisi ja oskusi.

Karl Annuse väljakutse Statistikaametis oli töötada välja e-teenuste strateegia. See tähendas võimalust juhtida projekti, selgitada välja ettevõtjate vajadused, hinnata Statistikaametis olemasolevat teadmust ja töötada välja e-teenuste arendamise tegevuskava.

2020: Need poolteist aastat on olnud tohutu õppimise, arengu ja kogemuste omandamise aeg. Lisaks teoreetilistele koolitustele ja praktilisele töökogemusele pean suureks väärtuseks paljude huvitavate, tarkade ja toredate inimestega tutvumist. Kogunenud on hea kontaktide võrgustik nii avalikus kui erasektoris. Programm on andnud ka suurepärase võimaluse näha erinevate juhtimistasandite erinevaid juhtimisstiile.

Statistikaamet on andnud mulle sügava ja laiapõhjalise arusaama andmete olulisusest ja kasutusvõimalustest. Andmete põhjal on võimalik langetada läbimõeldud ja kaalutud, andmetel tuginevaid otsuseid.

Minu peamine väljakutse Statistikaametis oli see, kuidas viia andmed inimestele lähemale. Suur rõõm on näha selle lühikese aja jooksul juba reaalseid tulemusi. Olen saanud kaasa aidata mitme andmete visualiseerimise lahenduse elluviimisel. Olgu selleks Eesti valitsuse tulemusmõõdikuid, säästva arengu näitajaid ja Eesti 2020 strateegia eesmärke kokku koondav veebirakendus Tõetamm, erinevate ettevõtlussektorite, kohalike omavalitsuste ja riiklike arengukavade strateegilisi mõõdikuid koondavad juhtimislauad või Eesti impordi ja ekspordi andmeid visualiseeriv väliskaubanduse veebirakendus.

Ma pole hetkekski kahetsenud otsust tulla juhtimistalentide programmi.

2018: Bakalaureusekraadi omandasin Saksamaal politoloogia alal ning lõpetan sügisel kaks magistrikraadi rahvusvaheliste suhete ja avaliku halduse erialal (Sciences Po Paris ja London School of Economics). Ülikooli kõrvalt olen põhiliselt uurimisinstituutides ja rahvusvahelistes arengukoostöös tegutsenud.

Hindan ausat ja avatud kommunikatsiooni nii eraelus kui töös, kuna arvan, et siirus toetab enesearengut ja inimlikkust. Vabal ajal sõuan ja jooksen, külastan kunstimuuseume ja osalen ühiskonna heaolu edendavates organisatsioonides.

Kandideerisin juhtimistalentide programmi, kuna otsisin uusi väljakutseid ja loodan praktikakogemuste, teadmiste, kontaktide ja koolitustega oma juhtimisomadusi ja karjääri suunda paremini tundma õppida ning arendada.

Ingrid Rooda ülesanne Terviseametis oli hinnata turu- ja teenuste järelevalve kompetentse ja analüüsivõimekust ning kujundada nende arendamise süsteemi.

2020: 2018. aasta lõpus ma ei osanud veel aimatagi kuivõrd mitmekesiseid, keerulisi ja arendavaid väljakutseid 21 kuu jooksul otseselt või kaudselt lahendama hakkaksin. Samuti ei osanud ma ette näha, kui palju mul veel iseenda kohta õppida oli ja on.

Tean, et (töö)elu lubab harva nii põhjalikult ja ausalt iseendale, tippjuhtidele kui ka Eesti inimesi puudutavatele väljakutsetele otsa vaadata ja samal ajal ka päris suurt vastutust võtta. Selle võimaluse eest olen ma siiralt tänulik. Peale kõiki neid kogemusi ja õppetunde olen ma veelgi enam veendunud, et järjest mitmetahulisemas ja rahvusvahelisemas töömaailmas vajavad koostööoskused, sealhulgas kuulamisoskus, rohkem tähelepanu.

Programmi käigus erinevate riigiasutuste vahel roteerumine kinnitas minu jaoks, et soov tegelikult ka teist osapoolt mõista ning ka läbirääkijas inimest märgata, võimaldab üldse kokkuleppeid sõlmida ning nendest kinni pidada.

Programmi lõppedes üllatun endiselt selle üle, kuivõrd kiire töötempo avalikus sektoris tegelikult ikkagi olla võib ja kuidas väljakutsed ühelt päevalt teisele muutuda võivad. Samuti üllatab mind endiselt, kuivõrd erinevaid juhtimisstiile isegi ühes valdkonnas ja asutuses leidub ja kui erinevalt juhid oma isiklikku arengut kujundavad.

Kindel on, et areng juhiks ja juhina ei lõppegi kunagi. Aga kes päeva lõpus väita tahab, et „minust on täna Eesti inimesel kasu olnud“, peabki selle nimel pingutama.

2015. aastal alanud programmi valiti 145 kandidaadi hulgast välja kaheksa.

Juhtimistalentide programmi lõpetamine Stenbocki majas 10. mail 2017. Foto: Riigikantselei

Loe allpool, mida osalejad kirjutasid enne ja pärast programmi läbimist 

Andreas Papp tegeles Rahandusministeeriumis riigi kinnisvarapoliitikaga.

2015: Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli transpordiehituse eriala ning töötanud teede ja sildade projekteerimise valdkonnas kaheksa aastat, esmalt ülikooli kõrvalt noorem-projekteerijana ning viimased kolm aastat projektijuhi ja ettevõtjana.

Juhtimistalentide programmis osalemist võtan kui väljakutset ja väga head võimalust hankida kogemusi ja teadmisi nii vahetult tippjuhtidelt kui ka pakutavast koolitusprogrammist ning samal ajal panustada maksimaalselt meeskonna igapäevatöösse riigi kinnisvarapoliitika strateegia kujundamisel.

2017: Töö avalikus sektoris ministeeriumi tasandil on kahtlemata väärt proovimist, kuna sellel tasandil sulavad üheks riigiks kõik võimalikud ja võimatud teemad kõigist eluvaldkondadest. Sellest tulenevalt ei kipu lahendamist vajavatel küsimustel olema otsa ega äärt – kõik on kõigega seotud. See õpetab küsima õigeid küsimusi, seadma selgeid eesmärke ja toime tulema määramatusega. 

Võimalus lühikese aja jooksul töötada paljude erinevate inimestega ja erinevates kollektiivides aitab vahetult aru saada paljust oluliselt – näiteks, mis vahet on heal ja mitte nii heal juhtimisel või miks mõned ettevõtmised õnnestuvad ja teised mitte.

Juhtimistalentide programm pakub kokkuvõtlikult kahte asja: väga arendavat koolitusprogrammi ja piiramatult väljakutseid - edasine on iga osaleja enda teha.  Kaotada pole midagi, võita aga rohkem kui sõnadesse annab panna – seega kandideeri, saa valituks, võta ette ja tee ära!

Juhtimistalentide programm muudab Sind, tõenäoliselt paremaks.

Gerli Aavik tegeles Sotsiaalministeeriumis töövõimereformi teenuste disainiga.

2015: Loodan, et juhtimistalentide programmi kestel saan anda endapoolse panuse Eesti riigi arengusse, ühendades tööalased kogemused finantssektorist, kogemused ja oskused aktiivsest tegevusest kodanikuühiskonnas ning teoreetilised teadmised riigi toimimisest ja parimatest praktikatest.

Olen vabatahtlikuna panustanud maailmahariduse, asenduskodude, pagulaspoliitika ja mitmete teiste valdkondade arendamisse, ent avalik teenistus annab kindlasti võimaluse panustada strateegilisel riiklikul tasandil, luues ja toetades suuremaid ühiskondlikke muutuseid.

Juhtimistalentide programmi krooniks on aga võimalus töötada enda valdkonna absoluutsete tippudega ning õppida parimatelt.

2017: Juhtimistalentide programm on olnud fantastiline võimalus võtta vastu suuri ja olulisi väljakutseid ning tegutseda väljaspool enda mugavustsooni. Programmi vältel oli mul võimalik panustada sotsiaalkaitsesüsteemi arendamisse, töötades nii poliitikakujundamise kui rakendustasandil, sh veetes ühe kuu rohujuuretasandil erihoolekandeasutustes. 21 kuu jooksul oli mul võimalus töötada külg külje kõrval nii mitmete valdkonna parimate ekspertidega kui ka tippjuhtidega.

Kõige muljetavaldavam on olnud avalike teenistujate kõrge pühendumine, võimekus navigeerida paljude väga komplekssete teemade vahel ning olla seejuures avatud innovaatilistele lahendustele.

Usun siiralt, et Eesti avalik sektor suudab üha enam kasutada ühiskonnas olevaid kompetentse ja ressursse ning on muutumas järjest avatumaks ja kaasavamaks. Teenusedisaini protsessi juhtides puutusin kokku sadade motiveeritud inimestega erinevatest sektoritest, kes olid valmis ühiselt panustama oma aega ja teadmisi, et töötada välja paremad lahendused abivajadusega inimeste toetamiseks.

Programmi suurimaks väärtuseks lisaks intensiivsele arengutoele oli võimalus luua lai koostöövõrgustik ning näha erinevate asutuste töö- ja juhtimiskultuuri. 

Marten Kaevats on hariduselt arhitekt-linnaplaneerija ja juhtimistalentide programmi raames tegeles Riigikantseleis Eesti eesistumise digipoliitikaga.

2015: Avaliku teenistuse väljakutselt ootan võimalust oma iseloomulikku taktikalist ja strateegilist kogemuspagasit ellu viia kvalitatiivselt uuel tasemel.

Läbi avaliku teenistuse on mul võimalik osaleda strateegilises planeerimises viisil millest on lõppkasutajale kõige enam kasu.

Riigikantseleis töötades loodan panustada protsessidesse viisil, mis muudab meid ümbritseva elukeskkonna kvaliteeti jõuliselt inimkesksema planeerimise suunas.

Mul on kogemusi paljudest erinevatest kodanikuühiskondlikest liikumistest. Olen näiteks Uue Maailma seltsi asutaja ja vedaja ning lükanud käima kogukonna veebiplatvormi Community Tools.

2017: Ma olen tõesti väga õnnelik ja rahul, et olen siia sattunud ja saanud. Võin öelda, et see kogemus on minu elu väga põhjalikult muutnud. Ma erinen radikaalselt sellest inimesest, kes olin kaks aastat tagasi. Laias laastus teemad ja suunad (digiteemad, innovatsiooniküsimused), millega tegelen on jäänud küll samaks, aga nüüd saan reaalselt teha neid asju, mida ma tahan ja mida ma ei saaks teha mitte kuskil mujal, kui siin. Olen saanud siit töökoha ja see meeldib mulle päriselt. Ja mulle tundub, et minust on siin kasu ka. 

Meil kõigil on väga erinev kogemus sellest programmist. Mulle anti suhteliselt vabad käed ja sain ise oma asja defineerida, teha neid asju, mida õigeks pean. Mulle on see väga meeldinud.

Ma olen õppinud siin riigiaparaadi tunnetust, palju protsessid võiksid aega võtta ning kui alguses tunduski see teistesse asutustesse roteerumine imelik, siis nüüd saan aru miks see vajalik on olnud. Kõikide nende inimeste ja teemadega tuttavaks saamine on olnud väga väärtuslik ja andnud mulle väga-väga palju.

Mis mulle väga meeldib on see, et siin ollakse inimnäolised – olen saanud selles aparaadis jääda iseendaks, pole pidanud muutma oma suhtlusstiili jäigaks või suruma end raamidesse.    

Juhan Kinks tegeles Sotsiaalministeeriumis strateegilise planeerimisega.

2015: Pikaajaline huvi riigi kui mehhanismi toimimise vastu oli ajend alustamaks bakalaureuseõpinguid Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudis. Pärast lõpetamist astusin 2013. aastal, samuti Tartu Ülikoolis, rahvusvaheliste suhete eriala magistrantuuri.

Otsustasin kandideerida juhtimistalentide programmi, kuna tegemist on ainulaadse võimalusega saada süvendatud ülevaade Eesti riigiametite toimimisest juhi silmade läbi. Seetõttu ootan põnevusega uute kogemuste ja teadmiste omandamist, mis tulevad kindlasti kasuks edasises karjääris, mille soovin siduda Eesti riigi jätkusuutliku toimimisega.

2017: Juhtimistalentide programm pakub Eestis ainulaadse võimaluse näha meie riigiparaadi igapäevast toimimist koos selle suuremate ja väiksemate rõõmudega. 

21 kuu jooksul veendusin, et paberile võib joonistada igasuguseid struktuure ja skeeme, ent Eesti avaliku sektori suurim vara ja tegelik mootor on ikkagi need pühendunud inimesed, kes, vastupidiselt kõikidele levinud müütidele, oma tööd hinge ja tuhinaga teevad.

Programmi jooksul tehtu-nähtu on väga väärtuslik kogemustepagas, mille oleksin iga kell valmis ainsa esemena üksikule (töö)saarele kaasa võtma. 

Karmeli Kütt tegeles Põllumajandusministeeriumis finantsplaneerimise ja -analüüsiga.

2015: Bakalaureusekraadi omandasin Tartu Ülikoolis riigiteaduste alal, kõrvalerialaks oli majandusteadus. Sel kevadel lõpetasin oma magistriõpingud Tartu ülikoolis võrdleva poliitika erialal ning läbisin ka Eesti diplomaatide koolis rahvusvaheliste suhete ja Euroopa integratsiooni õppekava.

Õpingud on mind viinud kaks korda välismaale, mul on olnud võimalus vahetusüliõpilasena õppida Norra majanduskoolis ja Hong Kongi Baptistlikus ülikoolis.

Juhtimistalentide programmist ootan ma põhjalikuma pildi saamist avaliku sektori toimimisest, huvitavaid ja arendavaid väljakutseid ning võimsat avalööki oma avaliku sektori karjäärile.

2017: Juhtimistalentide programm on olnud kiirkursus avaliku sektori, tema kõigi võlude ja vigade, tundma õppimiseks. Programmi läbimine on andnud mulle ainulaadse võimaluse saada lühikese aja jooksul tuttavaks mitme erineva avaliku sektori organisatsiooni tegevuse, inimeste ja kultuuriga.

Programm ei ole andnud mulle ainult uusi teadmisi, vaid kuhjaga mõistmist, kannatlikkust, ideesid ja teotahet. Lisaks avalikule sektorile olen paremini tundma õppinud ka iseennast, enda tugevusi, nõrkusi, ambitsioone ja hirme. Olen avastanud enda jaoks täiesti uue valdkonna, kus end teostada ja uusi väljakutseid vastu võtta.

Olen eriti rõõmus selle üle, et programmi ajal oli mul võimalus kokku puutuda väga võimekate ja inspireerivate ekspertide, juhtide ja tippjuhtidega, keda endale praegu ja edaspidi eeskujuks seada. Avaliku sektoriga seondub palju eelarvamusi ja müüte, mis tegelikkuses paika ei pea. Tegusad inimesed leiavad võimaluse oma ideesid ellu viia, karjääriredelil edeneda ja ennast pidevalt arendada igas sektoris.

Markus Vihma tegeles strateegilise planeerimisega Keskkonnaministeeriumis.

2015: Kestlikkuse spetsialistina, Lundi Ülikooli Sustainability Science eriala lõpetanuna, olen töötanud erinevates akadeemilistes ning eraettevõtte ringkondades poliitikakujundamisest tööstuse keskkonnamõju vähendamiseni. Nende seas on Linköpingu Ülikooli kliimapoliitika uurimuskeskus, Säästva Eesti instituut, Eesti Kunstiakadeemia, OÜ AusDesign ja erinevad jätkusuutlikkuse temaatikaga seotud projektid.

Riigikantselei korraldatud programm pakub võimaluse anda panus kestlikuma elukeskkonna kujundamisse läbi avaliku sektori siinsamas Eestis.

2017: Võimalus saada selline intensiivkursus riigi administratiivsest ülesehitusest on harukordne. Selle juures saada võimalus arendada enda juhtimisoskusi Eesti tippude toe ja õpetuse abil on enneolematu.  

Juhtimisprogrammis veedetud pooleteise aasta jooksul saab selgeks, et haldusasutused on täpselt sama erinäolised kui seal töötavad inimesed. Tekib arusaam põhjustest, mille taha võivad jääda kõige paremad ideed ning ettekujutus, kuidas nendest takistustest võiks üle saada. Kõigil programmis osalejatel on tegelikud küsimused või probleemid, millega endavalitud valdkondades tublisti maadelda saab.

Koolituste ja praktiliste tegevuste ülesehitus mitte ainult ei jäta ruumi, vaid julgustab vaba mõtet ja kriitilist pilku nii kursakaaslaste, kui kolleegide seas. Ning ärgitab tegudele.

Programm on ääretult oskuslikult kokku pandud ning olen oma kogemusega ülimalt rahul. Julgen kõhklematult soovitada sellesse kandideerima, kõik kiiksud on teretulnud!

Paula-Mai Sepp tegutses Justiitsministeeriumis e-teenuste valdkonnas.

2015: Uued tehnoloogiad ja e-teenused on õpingute jooksul olnud minu jaoks väga huvipakkuvad, viimane kokkupuude uute tehnoloogiatega jääb 3D printimise valdkonda, millega olin seotud magistritöö kirjutamise perioodil.

Juhtimistalentide programmi kandideerima motiveeris mind positiivne praktikakogemus Riigikantselei strateegiabüroos, kus esimesed sammud avaliku teenistuse poole tehtud said.

Juhtimistalentide programmilt ootan suurepäraseid uusi kogemusi, kontakte ja põnevaid väljakutseid, põhjalikke teadmisi avaliku sektori toimimise kohta ning arenguhüpet isiklike juhtimisomaduste osas. Programmi ülesehitust silmas pidades pean väljatoodud ootuste täitumist väga tõenäoliseks.

2017: Juhtimistalentide programm oli minusugusele tööelu alustavale noorele koolilõpetajale erakordne võimalus saada aimu erinevate avaliku sektori asutuste tööst, enne kui mõnda neist pikemaks peatuma jään.

Selle teekonna käigus on võimalik avastada iseennast ja seda, millises valdkonnas ja meeskonnas töötada sooviksid.

Kõige toredam programmi juures on see, et juhtimistalent ei ole mitte kunagi üksi. Meil oli muljetavaldav tugivõrgustik, mis ei lasknud ühelgi osalejal karussellilt maha kukkuda. Lisaks suurepärasele võimalusele saada tippjuhist mentorilt nõuandeid, on hindamatu ka „kursusekaaslaste“ tugi ja kogemuste vahetamine.

Olen õnnelik, et sain võimaluse olla osa millestki nii erilisest nagu seda on juhtimistalentide programm ning loodan tulevikus olla toeks järgmistele võimekatele noortele, kes selle kogemuse osaliseks saavad. 

Mihkel Kaevats tegeles e-teenustega Haridus- ja Teadusministeeriumis.

2015: Eesti on huvitav maa: siin on nii metsapoolset avatud kui sellist 19. sajandi saksa stiilis suletud mõtlemist.

Pean enda kohuseks soodustada igati avatud ja suurte ideede mõtlemist, lootuses, et kinnine mõte kasvab aja jooksul lihtsalt endast välja ning muutub millekski loovamaks. Meil on vunki ja originaalsust küll ja veel ning Eesti võiks olla selline koht, kus ideed idanevad ja saavad ka kasvada.

Palju on juttu olnud, et Eestil pole oma suurt narratiivi. Selle leidmine pole raske: see võiks olla näiteks Maa, Kus Lastel On Hea Elada. Kõiki otsuseid laste heaolu ja tuleviku järgi kaaludes on teistel nagunii hea.

2017: Olen olnud paljasjalgne ja rajakas suurema osa oma täiskasvanud elust. Tööots-honorar-rännak on olnud minu jaoks loomulik ja kihvt elutsükkel. Olen alati olnud kirglik Eesti arengute suhtes — vahel kirglikult kriitiline —, ent arendanud seda pigem vabakonna poolt (Prussakovi nim. Rattaühingus, Uue Maailma Seltsis, Alma Mater FireFightingus ja Eesti Kirjanike Liidus).

Juhtimistalentide programmi konkurss aga kõnetas mind vaatama sama pilti Eestist riigi poolelt. Selles oli mul muidugi ka õnne, sest konkurss oli väga kõrge tasemega — pärast grupitööd mõtlesin, et mul poleks kahju mitte ühelegi sealkohatud kaaslasele kaotada.

Juhtimistalentide programm annab tõelise helikoptervaate riigile. Mul on võimalus olnud töötada erinevates riigiasutustes, koostöötada inspireerivate, lahtiselt ja lennukalt mõtlevate kolleegidega; olen saanud tajuda seda, kus Eesti riik teeb miskit maailmas ainulaadset ning kus lääpab veidi igavledes käidud radu.

Oleme ses mõttes huvitavas ajaloohetkes, et tuleviku elukord vajab väljamõtlemist ja töölepanemist, ning see vajab eripalgelisi võitlejaid. Just seetõttu arvan, et Juhtimistalentide programm on millelegi väga olemuslikule pihta saanud: unistan sellest, et tulevikus saame võimalused me kõik — rajakad ja hot-shot'id, finantsistid ja kunstnikud, start-up'ijad ja aednikud — miskitmoodi oma riigile oma oskustega kasuks tulla. Sest Eesti riik on meie kõigi asi, ta on meie jaoks olemas, mitte vastupidi.

2012. aastal välja kuulutatud programmi kandideeris 146 noort, kellest valiti välja seitse. 

Pooleteise aasta jooksul töötasid osalejad erinevates ministeeriumides ja Riigikantseleis ning osalesid mitmetes arendustegevustes.

Programmi lõppedes jätkasid kuus osalejat seitsmest oma karjääri avalikus teenistuses.

Juhtimistalentide programmi lõpetamine Stenbocki majas 30. aprillil 2014. Foto: Riigikantselei

Esimeses programmis osalejate muljed:

Triin Noorkõiv: Riigikantselei juhtimistalentide programm on märk tulevikust, mis on otsapidi juba siin. Töökogemus erinevates riigiasutustes on olnud eelvaade ühtse valitsemise teostumisse, mis on Eesti tõhusa riigihaldamise oluline alus.

Need poolteist aastat on olnud mulle tohutu arengukogemus ja mõttevitamiin. Samuti usun, et sellest on rohkesti õppida kõigil osapooltel meie tänaste ja tulevaste riigiametnike arengu toetamise jaoks.

Kui palju on Eestis müüte avaliku sektori 8st 5ni tööst! Nägin aga nii paljusid ametnikke, kes ajavad Eesti asja täie hingega kellaajast ja kohast sõltumata. On väga võimsaid meeskondi ning avatust uutele inimestele ja ideedele. Samuti ei ole riigi teenistuses puudust väljakutsetest: tule ja haara ka ise mõnest neist kinni!

Mikk Lellsaar: Juhtimistalentide programm oli minu jaoks elu muutev kogemus. Nägin lähedalt riigivalitsemise erinevaid tahke ning olin kaasatud tegevustesse, mis kujundavad Eesti tulevikku.

Kõige muljetavaldavam oli avaliku sektori tippjuhtide võimekus kiirelt ümber lülituda ja kriitiliselt kaasa mõelda totaalselt erinevate teemade vahel ning Eesti e-riigi kõrge tase võrreldes teiste riikide pakutavate e-teenustega.

Lisaks on mul ääretult hea meel, et tutvusin programmi käigus suure hulga võimekate, tegusate ja toredate inimestega!

Priit Tinits: Juhtimistalentide programm on eriline, sest annab osalejale väga mitmekülgse vaate erinevatest avaliku sektori asutustest ja nende tööst koos asjakohaste koolituste ja ülesannetega.

Mind üllatas meeldivalt uuendusmeelsus riigiteenistuses. Keskkonnas, mis soovib pidevalt areneda, on kõik lahtise peaga ja ideedega noored oodatud. Ka need, kel varem ei pruukinud olla mõtetki end riigisektoris proovile panna.

Margarita Korol: Programmi raames olen saanud hea ülevaate avaliku sektori toimimisest, juhtimisest, meeskonna tööst ja EL struktuuride toimimisest.Tunnen, et olen teinud tohutu arenguhüppe ning saanud inspiratsiooni töötamaks avalikus sektoris.

Riigiasutuses on reaalne võimalus koos asjaliku, sõbraliku ja lõbusa meeskonnaga muuta ühiskonda.

Minu jaoks oli kõige üllatavam, et ametnikud polegi kohvijoojatest kuivikud, vaid pühendunud ja eesmärgile orienteerunud eksperdid.

Merilin Piik: Juhtimistalentide programm on olnud suurpärane võimalus süüvida pooleteise aasta jooksul avaliku sektori võludesse ning saada kiirkorras põhjalik ülevaade erinevate osapoolte tegemistest ja toimetamistest.

Kõige üllatavam oli minu jaoks see, kuivõrd mitmekesine ja väljakutseterohke on ametniku töö. Ühiskonnas on ju valdav kuvand, et see töö on kuiv, ülireglementeeritud ja rutiinne. Võrreldes minu kogemusega erasektoris on aga praegune töö olnud palju värvikam ning on väga positiivne, et riigisektoris ollakse avatud uutele mõtetele ja lahendustele täpselt sama moodi nagu igal pool mujal.

Karmen Limmer: Juhtimistalentide programm on andnud hindamatu kogemuse avalikus sektoris. Pilguheit erinevate avaliku sektori ja avaliku sektoriga seotud organisatsioonide ellu on andnud nii uusi teadmisi, oskusi, kogemusi kui ka varasemast laiemat mõistmist.

Hoolimata avaliku sektori teemade mitmekesisusest, on koostööks kõik võimalused loodud ja tervikuna on seega võimalik riigil olla märksa tulemuslikum ja jätkusuutlikum.

Kõige rohkem üllatas mind ametnike pühendumus, suur töökoormus ja ametniku tegeliku vastutuse suurus, mida avalikus arvamuses avalikust sektorist väga tajuda ei ole.

Margo Nõukas: Juhtimistalentide programmis osalemine oli põnev ja väljakutseterohke aeg. Programmi kaudu avanes mul harukordne võimalus töötada erinevates asutustes, teha koostööd väga paljude huvitavate inimestega ja ennast uutes olukordades pidevalt proovile panna.

Kõige põnevam oli minu jaoks võimalus jälgida mitmete avaliku sektori protsesside terviklikku toimimist, nagu näiteks riigieelarve koostamine. Mind üllatas teemade rohkus, millega on avalikus sektoris võimalik kokku puutuda ja riigiametnike kompetentsus.

Viimati uuendatud 24.03.2021