Alanud on uue AVP tegevuskava koostamine

12.02.2016 | 08:44

Uudis
    • Jaga

Avatud valitsemise partnerlust (AVP) koordineeriva kogu eestvedamisel koostatakse uut AVP tegevuskava aastateks 2016-2018.

AVP koordineeriv kogu arutab kõigilt osapooltelt saabunud ettepanekuid ja otsustab 1. märtsil, milline saab olema järgmise perioodi tegevuskava prioriteetvaldkond. Kõik osapooled on oodatud esitama omapoolseid ettepanekuid ka konkreetsete tegevuste osas, mis lepitakse kokku aprillis.

Uus tegevuskava kinnitatakse juunis ning esitatakse seejärel AVP rahvusvahelisele sekretariaadile.

AVP koordineeriv kogu moodustati 2014. aasta septembris. Sinna kuuluvad võrdselt nii riigi kui ka valitsusväliste partnerite esindajad, sh vabaühenduste, tööandjate ja töövõtjate esindajad. Riigikantselei on teinud ettepaneku avatud valitsemise partnerluse initsiatiiviga ühineda ja koordineeriva kogu töös osaleda ka Riigikogu ja kohalike omavalitsuste esindajatel.

Kogu ülesanne on jälgida ja koordineerida tegevuskava elluviimist, anda osalistele soovitusi ja langetada partnerlusega seotud otsuseid, anda hinnang tegevuskava elluviimisele ning Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärkide ja tegevuste laialdane kajastamine.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 69 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad eri osapooltega koostöös välja tegevuskava.

Eesti AVP tegevuskava 2014-2016 fookuses on poliitikakujundamise protsessi avatus, eelarve läbipaistvus ja avalike teenuste arendamine. Tegevuskava elluviimise hindamiseks koostatakse nii enesehindamise raport kui ka sõltumatu hinnang.

Lähemalt avatud valitsemise partnerlusest: www.valitsus.ee/avp

Lisainfo: Liis Kasemets, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5627, liis.kasemets@riigikantselei.ee