Arhiivinõukogu valis riigiarhivaari kandidaadiks Priit Pirsko

16.10.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 16. oktoobril 2000. a. Täna riigisekretär Aino Lepik juhtimisel koos olnud arhiivinõukogu valis kuue kandidaadi seast riigiarhivaari kandidaadiks Priit Pirsko.

Arhiivinõukogu pidas Priit Pirskot sobivaimaks kandidaadiks riigiarhivaari ametikohale arvestades tema kogemusi arhiivinduse vallas ning juhtimiskogemust. Priit Pirsko (s. 1964) on lõpetanud cum laude Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo eriala ning kaitsnud samas filosoofiamagistri kraadi ajaloo erialal. Priit Pirsko on läbinud TRÜ aspirantuuri, aastatel 1990-1992 töötas ta TRÜ Ajaloo ja Rahvastikuloo labori nooremteadurina, alates 1992. aastas on Priit Pirsko Tartu Ülikooli arhiivinduse lektor (1/2 kohta). 1993- 1999 töötas Priit Pirsko Eesti Ajalooarhiivi direktorina. Aastatel 1999-2000 oli ta Rahvusarhiivi regionaaldirektor ning alates aprillist 2000 on Priit Pirsko riigiarhivaari kohusetäitja. Priit Pirsko on end täiendanud Soome ja Rootsi Riigiarhiivide juures ning Rahvusvahelise Arhiivinõukogu (ICA) erialastel konverentsidel.

Priit Pirsko tähtsamad uurimisvaldkonnad on arhiiviteooria- ja metodoloogia ning arhiivinduse ajalugu ning Eesti sotsiaal- ja majandusajalugu. Ta on avaldanud mitmeid publikatsioone. Priit Pirsko on Õpetatud Eesti Seltsi, Akadeemilise Ajalooseltsi, Akadeemilise Baltisaksa Kultuuriseltsi Tartus ning Eesti Arhivaaride Ühingu liige.

Riigiarhivaari põhiülesanded on Rahvusarhiivi juhtimine, arhiivinduse arengu kavandamine, riigi arhiivide eelarve kujundamine ja arhiivijärelevalve korraldamine. Ametipalga suurus on 34.palgaastme järgi 11 000 krooni, millele lisanduvad avaliku teenistuse seaduses ettenähtud lisatasud. Riigiarhivaari nimetab ametisse Vabariigi Valitsus.

Rahvusarhiiv on Riigikantselei halduses tegutsev valitsusasutus, mis on moodustatud arhiiviseaduse alusel. Rahvusarhiiv osaleb arhiivinduse arengu kavandamises, osaleb arhiivindust ja asjaajamist reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamises ja nende kooskõlastamises, korraldab ja teostab arhiivijärelevalvet, on arhiiviregistri volitatud töötleja, vaatab läbi riigi arhiivide aastaeelarve eelnõud ja esitab nende alusel Rahvusarhiivi aastaeelarve eelnõu, tegeleb arhiivinduse teaduslike ja metoodiliste küsimustega, korraldab arhiivindusalast täiendõpet, annab arvamuse arhiivindusalaste koolituskavade kohta; korraldab arhivaaride kutseeksameid ja väljastab kutsetunnistusi, korraldab arhivaalide ja neid käsitlevate trükiste avaldamist. Peale arhiiviseaduses sätestatud ülesannete täidab Rahvusarhiiv ka teistes seadustes sätestatud ja Vabariigi Valitsuse poolt talle pandud ülesandeid.

Arhiivinõukogu on riigisekretäri poolt juhitav nõuandev kogu arhiivindusealal, mille ülesannetaks on muu hulgas viia läbi avalik konkurss riigiarhivaari kandidaadi väljaselgitamiseks.

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832