Arvamusküsitlus näitab inimeste võimalusi ja ootusi energiasäästuks

17.10.2012 | 15:29

Uudis
    • Jaga

Tallinn, 17. oktoober 2012 – Täna esitles Eesti säästva arengu komisjon elanikkonna energiatarbimise harjumusi kaardistava uuringu tulemusi, mis käsitles energiasäästu olukorda kodumajapidamistes ja transpordi kasutamisel.

Uuring vaatles ka inimeste valmisolekut kulude kokkuhoiuks. Uuringu tulemused kinnitasid inimeste suurt sõltuvust autotranspordist. Samuti selgus, et energia kokkuhoidu peetakse oluliseks, kuid igapäevaelus järgitakse seda eelkõige eluaseme soojapidavuse ja koduste elektriseadmete juures ning vähem isiklikku transporti planeerides.

Pooled küsitlusele vastajatest jälgivad igakuist elektri- ja küttekulu. Kaugkütte puhul ei osanud üle poole (59%) vastata, millist kütteliiki nende kaugküte tarbib, lokaalkütte puhul teadsid seda praktiliselt kõik vastanud. Energiasäästu osas on põhirõhk energia füüsilisel kokkuhoiul: lülitatakse välja valgustus ja kodumasinad, mida ei kasutata, aga ka tehnoloogiavalikul – eelistatakse kõrge energiatõhususega kodumasinaid ja kasutatakse säästupirne. Viiendikul vastajatest on kasutusel ka andurid ja nutikad seadmed, mis aitavad kulu jälgida ja juhtida. Peamised investeeringud on tehtud akende vahetamise kaudu (52%), katuse ja fassaadi soojustamisse (44%) ja küttesüsteemi renoveerimisse ilma kütteliiki muutmata (24%).

Peamiseks takistuseks eluasemete energiasäästu suurendamisel on rahalised võimalused (38%). Üllatavalt kõrge oli ühepereeramute elanike huvi päikesepaneelide vastu nii elektri kui sooja vee tootmiseks: üle poolte vastajatest sooviks seda võimalust kasutada kui oleks raha.

Küsitluse tulemused kinnitasid autost sõltuvuse kõrget taset. 61% tööle või kooli sõitudest tehakse autoga, kuigi ligi pooled igapäevastest sõitudest on alla 5 km pikad. Autot vajab enam maainimene, kelle keskmine päevase teekonna pikkus tööle või kooli on üle 10 km (49%) ja lastega pered nii linnas kui maal, kes teevad oma igapäevaseid liikumisi eelkõige autoga (44%).

Küsitlusele vastajad nõustusid, et autost sõltuvus on liiga suur, kuid paremate alternatiivide puudumisel ei ole suuremaid muutusi ette näha. Samas leiti, et soodsam piletihind, ühispiletisüsteem ja autokütuse kallinemine kallutaksid autole pigem ühistransporti eelistama. Jalgrattasõidu ja jalgrataste hoiustamise turvalisuse tõus ning soov edendada oma tervist paneksid kasutama jalgratast igapäeva sõitudeks.

Ökonoomsemat autot ostma motiveeriksid vastanute arvates näiteks auto kütusekulu arvestav aastamaks ja suurema kütusekuluga uute autode maksustamine. Sama oluliseks mõjutajaks peeti ka energiamärgise paigutamist autodele, et sarnaselt kodumasinatele oleks ostjal paremat teavet auto ökonoomsuse kohta. Arvamused läksid lahku riigipoolse ostutoetuse mõju osas. Pooled vastanuist eelistaksid hübriidautot ning näevad peamise takistusena praegu kõrgemat hinda. Elektriautode suhtes ollakse ka toetuse korral ettevaatlikumad.

Küsitluse tulemused viitavad seniste energiasäästu meetmete positiivsele mõjule kodude soojustamisel läbi kvoodimüügist tehtud investeeringute ja kodumasinate soetamisel tõusnud teadlikkusele. Energiasäästuks on veel palju kasutamata potentsiaali transpordi valdkonnas. Enam on vaja teadvustada autode energiatõhususe suurendamise võimalusi ja liikuvuse parema korralduse olulisust. Seeläbi saaks vähendada nii kodumajapidamiste kulusid kui ka kahjulikku mõju elukeskkonnale.

Kodumajapidamistest lähtub Euroopa Liidus keskmiselt veerand süsinikuheitest. Energia lõpptarbimise prognoos järgmiseks kümneks aastaks näitab, et Eestis suurim kasv ja seega ka säästumeetmete vajadus seisab ees just transpordi ja kodumajapidamiste sektoris. Uuringu tulemused on sisendiks nii eluasemevaldkonna arengukava energiasäästule suunatud meetmetele kui uue transpordi arengukava koostamisel.

2012. aasta juunis viis Turu-uuringute AS säästva arengu komisjoni tellimusel Eesti elanike hulgas läbi küsitluse, mille eesmärk oli kaardistada inimeste käitumisharjumusi ja saada ülevaadet, kuidas inimesed on valmis tõhustama energiatarbimist. Uuringu tulemused aitavad paremini planeerida energia- ja transpordipoliitikat.

Rohkem infot uuringu tulemuste kohta saab vaadata: http://valitsus.ee/et/riigikantselei/saastev-areng/saastva-arengu-komisjon/energiasaastlik-kaitumine-elanikkonnas-2012