Asjaajamise ja arhiivinduse arengukava sai valitsuse heakskiidu

04.06.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 4. juunil 2002. a. Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks asjaajamise ja arhiivinduse arengukava aastateks 2002 – 2005. Heakskiidetud arengukava käsitleb esmakordselt arhiivindust ning asjaajamist ühtse tervikuna. Arhiivinduse arengukava väljatöötamise käigus tuldi järeldusele, et otstarbekas on laiendada arengukava avaliku sektori asutuste asjaajamisele. Asjaajamine ja arhiivindus on omavahel lahutamatult seotud. Asjaajamises tekivad arhiividesse üleantavad arhivaalid, avalike ülesannete täitmise dokumenteerimise piisavusest ning dokumentide säilimisest sõltub tulevikus ühiskonda kajastava teabe olemasolu ja selle kvaliteet.

Riigikantselei ülesanneteks on valitsusasutuste ja muude riigiasutuste asjaajamise koordineerimine ning arhiivinduse korraldamine. Pidades silmas vajadust planeerida pikemaks ajaks arhiivide investeeringuid, arvestada infotehnoloogia arengu mõjusid arhiivindusele ning viia lõpule arhiiviseaduse vastuvõtmisega alanud arhiivinduse reform, asus Riigikantselei koostöös Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiiviga 2001. a koostama arhiivinduse arengukava aastani 2005. Samuti peeti silmas vajadust parandada mõned praktilise asjaajamise ja arhiivitöö korraldamise käigus ilmnenud õiguslike regulatsioonide ebakõlad.

Paralleelselt arhiivinduse reformiga toimub reform asjaajamises, mille tingib ühelt poolt Eesti õigussüsteemi väljaarendamine (sh haldusõiguse reform) ja riigi suund teabe avalikustamisele, teiselt poolt infotehnoloogia kiire areng ning sellega kaasnevad muudatused otsustusprotsesside dokumenteerimises ja dokumentide säilitamises.

Asjaajamise arengu kavandamise vajaduse tingis ka digitaaldokumentide kasutuselevõtt ja üleminek elektroonilisele asjaajamisele, mille korraldamiseks ning digitaaldokumentide haldamiseks ja arhiveerimiseks vajavad asutused rohkem kui kunagi varem ühtseid põhimõtteid, standardeid ja metoodilisi soovitusi. Selle problemaatikaga on viimastel aastatel tegelenud Riigikantselei poolt juhitav “Valitsusasutuste dokumendihaldusprogramm”, mis lõpeb 2003. aastal, kuid mille realiseerimise käigus on selgunud vajadus jätkata elektroonilisele asjaajamisele üleminekuks vajaliku keskkonna väljaarendamist ka pärast programmi lõppu.

Arengukavas käsitletavad probleemid ja arendustegevused on süstematiseeritud ja jagatud peatükkideks järgmiste teemavaldkondadena: vajalikud muudatused õiguslikus keskkonnas, sealhulgas organisatsiooni väljaarendamiseks kavandatavad muudatused; asjaajamise ja arhiivinduse arenguks vajalike standardite ja metoodiliste juhiste väljatöötamine ning planeeritaval perioodil tehtavad konkreetsed asjaajamisalased ja arhiivinduslikud tegevused; asjaajamise ja arhiivinduse arenguks vajaliku personali koolitus- ja täiendkoolitussüsteemi väljaarendamine.

Arengukava sisaldab eraldi peatükina rakenduskava, kus määratakse kavandatavate ülesannete täitmise tähtaeg ja täitmise eest vastutav asutus. Investeeringute pikemaajaliseks planeerimiseks on rakenduskavas arhiivihoonete ehitus kavandatud 2008. aastani. Pikemaks perioodiks kavandamist nõuaksid veel mitmed arengukavas käsitletavad asjaajamise ja arhiivinduse valdkonnad (elektroonilisele asjaajamisele üleminek, arhiivide infosüsteemi loomine, arhiivikirjelduste digitaliseerimine jm), mille raames planeeritavad tegevused ei lõpe aastal 2005.

Arengukava täitmiseks sõnastavad Riigikantselei ja avalikud arhiivid endale iga-aastased arendusülesanded ja töötavad välja aasta tegevuskavad. Arengukava elluviimiseks vajalikud ressursid nähakse ette eelarves.

Arhiivinõukogu vaatas oma koosolekul 12. detsembril 2001 arengukava põhiseisukohad läbi ja kiitis need heaks.

Arengukava eelnõu ja selle seletuskirjaga saab tutvuda aadressil: http://www.riigikantselei.ee/index.php?id=377  

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832