ATAK tuleb !

05.02.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 5. veebruaril 2003. a. Tänasest alustab Eesti Haldusjuhtimise Instituut tegevust uue nime - Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus (ATAK) all. ATAKi ülesanne on pakkuda kõrgetasemelisi koolitusprogramme riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele, nõustada riigiasutusi spetsiifilistes, avaliku sektori eripära puudutavates kompetentsivaldkondades ning olla Riigikantselei arendusüksuseks avaliku teenistuse arendamisel ning vastavate Euroopa Liidu programmide rakendamisel. “ATAK keskendub ennekõike avalikule teenistusele – meie missiooniks on pakkuda ametnikele suunatud kvaliteetset, süsteemset ning ajakohast koolitus- ja konsultatsiooniteenust. Meie peamiseks rolliks on vahendada üksteisele ametnikke, avalikku teenistuse arengut koordineerivaid riigiasutusi ning selle ala eksperte Eestist ja välisriikidest, et seeläbi tagada ametnike arenguvajadustele vastavate koolitusprogrammide olemasolu” ütles ATAKi direktor Kaido Paabusk.

ATAK pakub põhikoolitusprogramme oma prioriteetsele sihtgruppidele – juhid, uued ametnikud, koolitus- ja personalitöötajad, dokumendihaldajad, valla- ja linnasekretärid ning korraldab spetsiaalkoolitusi ametnikult-ametnikule. Pakutakse sisekoolitust ning konsultatsiooniteenust.

ATAKi eesmärk on olla paindlik ning reageerida “ette” avalikus halduses toimuvatele muutustele ning väikse kui integreeritud kollektiivi ja hea koosöövõrgustiku abil pakkuda teenustepaketti, mis vastab võimalikult hästi kliendi nõudmistele. Ametnike koolitamisel keskendub ATAK ennekõike nendele programmidele, mis on avaliku halduse arengu kohapealt kriitilise tähtsusega ning mis on koolitusturul piisaval tasemel katmata.

Riigikantseleiga koostöös osaleb ATAK avaliku teenistuse koolitusprioriteetide rakendamisel – programmide väljatöötamisel ja läbiviimisel ning õppematerjalide koostamisel ning arendusprojektide läbiviimisel.

ATAKi juures tegutseb konsultatiivkogu, mille ülesandeks on arvamuse andmine ATAKi strateegilise arengukava kohta, ATAKi iga-aastase tegevuskava ja selle täitmise aruande kohta ning ATAKi ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kavade kohta. Konsultatiivkogu juhib Riigikantselei peadirektor ja sellesse kuuluvad Riigikantselei, ATAKi, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Välisministeeriumi ja Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esindajad.

ATAK on Riigikantselei hallatav asutus ning Eesti Haldusjuhtimise Instituudi (EHI) õigusjärglane. Võrreldes EHIga on ATAKi töötajaskonda uuenenud ning koosseisult vähendatud poole võrra, kontsentreeritud on tegevusvaldkondasid, uuendatud on koolituskava. Tihendatud on sidemeid peamiste partneritega – koolitusjuhtide ja avaliku halduse arengut koordineerivad astutustega.

Kaido Paabusk (27) on lõpetanud Taru Ülikooli avaliku halduse erialal ning kaitsnud Suurbritannias, Manchesteri ülikoolis magistrikraadi halduspoliitika ja -juhtimise alal. Paabusk on varem töötanud Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonna juhataja asetäitjana ning alates 2002. aasta sügisest on ta Eesti Haldusjuhtimise Instituudi direktori kt.

Lisainformatsioon: Kaido Paabusk, ATAKi direktor, tel. 626 8100, 053 403 757, kaido.paabusk@eipa.ttu.ee  
Lugupidamisega,


Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832
jaanus.rankla@riigikantselei.ee