Avalik konkurss: Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

27.09.2018 | 10:00

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikoha täitmiseks.

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori olulisemaks väljakutseks lähiaastatel on andmekaitse üldmääruse ja direktiivi rakendamise toetamine läbi ettevõtete ja laiema avalikkuse nõustamise ja teavitustegevuse, samuti piiriülene koostöö EL tasandil andmekaitse asutuste vahel üldmääruse rakendamiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon; 
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on väga head õigus- ja finantsalased teadmised sh teadmised isikuandmete kaitse õiguslikust regulatsioonist ja infosüsteemist. 

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse (soovitatavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 25.10.2018 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8133 (Justiitsministeerium).