Avalik konkurss: Digiarengu asekantsler

01.10.2021 | 15:44

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi digiarengu asekantsleri ametikohale.
  • Jaga

Asekantsler on Eesti digiühiskonna arengusuuna looja ja elluviimise vedaja, eeskätt digiriigi arengu, riikliku küberturvalisuse ja side alal. Asekantsler on riigi IT-juht, kes suunab ja hoogustab digimuutusi ning seisab hea digiriigi korrashoiu eest. Tema sõnadel ja tegudel on kaalu nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Olulisemad väljakutsed/oodatavad tulemused:

 • Avalike digiteenuste ja nende juhtimise kvaliteedi tõstmine;
 • Digiriigi toimimise ja riikliku küberturvalisuse kindlustamine;
 • Digiriigi uuenduste hoo tõstmine;
 • Sideühenduste üle-Eestilise hea kättesaadavuse arenguhüpe;
 • Digiühiskonna 2030 visiooni elluviimiseks eri poliitikavaldkondade ühte sammu käima seadmine;
 • Riigi IT baasteenuste konsolideerimise edukas elluviimine;
 • Postiteenuste uuele tasemele viimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
2. vähemalt kolmeaastane IKT valdkonna strateegilise arendamise ja eestvedamise või organisatsiooni juhtimise kogemus.  Oluliste muudatuste algatamise, juhtimise ning elluviimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel) rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tuleviku kujundaja, väärtuse looja. 

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

 • Väga hea arusaam valdkonna strateegia ning poliitika kujundamisest ja elluviimisest
 • Nii avalikus kui erasektoris töötamise kogemus

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut
selle taotlemiseks. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
1. motiveeritud avaldus;
2. CV;
3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
5. essee teemal: "Eesti digiühiskonna arendamise praeguse hetke 5 kõige
olulisemat töösuunda", essee pikkus kuni 2 lehekülge

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. oktoobril 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).