Avalik konkurss: Häirekeskuse peadirektor

13.05.2021 | 17:20

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Häirekeskuse peadirektori ametikohale.
    • Jaga

Häirekeskuse missioon on anda igale inimesele hoolivat ja asjatundlikku abi. 

Peadirektor kujundab ühiskonna vajadustest lähtuvaid kvaliteetseid avalikke teenuseid. Ta 
tajub siseturvalisuse valdkonda tervikuna ning teeb eesmärkide elluviimiseks laiapõhjalist 
koostööd.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel;
4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt 
https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel) rõhuasetusega järgmistele 
kompetentsidele: tulemuste saavutaja, innovatsiooni vedaja, väärtuse looja.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. strateegilise juhtimise ja muudatuste juhtimise kogemus;
2. rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle 
taotlemiseks.

Ametikohale asumise kuupäev on alates 01.03.2022. Päästeasutuse juhi nimetab viieks 
aastaks ametisse valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuulates 
ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.

Kandidaadil palume esitada: 
- motiveeritud avaldus; 
- elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Häirekeskuse roll ja võimalused inimeste abistamisel“ (kuni 2 lk);
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. juunil 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile 
tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).

Kati Valvik

Tippjuhtide kompetentsikeskuse konsultant