Avalik konkurss: Haridus- ja Noorteameti peadirektor

08.06.2020 | 11:09

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Haridus- ja Noorteameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Peadirektor juhib ametit ja tagab tööprotsesside ja inimeste juhtimise kaudu riigi haridus- ja noortepoliitika elluviimise.

Peadirektori lähiaastate peamisteks väljakutseteks on:
- kasvatada sünergiat haridus- ja noortevaldkonna vahel;
- ehitada neljast seni eraldi tegutsenud asutusest üles tänapäevane teenusorganisatsioon, mis läbi formaal- ja mitteformaalõppe koostoime loob igale Eesti inimesele võimaluse kujundada personaalne õpitee kogu elukaare jooksul.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt tasemel C1;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Edukas kandidaat on eristuvalt mõjus tuleviku kujundaja, innovatsiooni vedaja ja tulemuste saavutaja.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. tippjuhina töötamise kogemus;
2. erasektoris töötamise kogemus;
3. teenusorganisatsioonis töötamise kogemus.

Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis on loodud SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia SA, SA Innove ja Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste baasil.
Ametikohale asumise eeldatav aeg on 2020. aasta suvel.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae ;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „ Teadmised ja oskused homsete väljakutsete lahendamiseks“ Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 26.06.2020. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "HARIDUS- JA NOORTEAMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).