Avalik konkurss: Haridus- ja Noorteameti peadirektor

04.10.2021 | 14:21

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Haridus- ja Noorteameti peadirektori ametikohale.
    • Jaga

Harno peadirektor panustab Eesti hariduse eduloo elluviimisesse ja selle rahvusvahelisse levitamisse, kindlustades riigi haridus- ja noortepoliitika elluviimise.

Peadirektori peamised väljakutsed on:
- asutuse käivitamine (visiooni loome, eesmärgistamine, koostöise töökultuuri teadlik kujundamine, jne);
- kujundada haridus- ja noortevaldkonna poliitikat eesmärgipäraselt ja tõhusalt ellu viiv asutus;
- kujundada aasta tagasi liitunud nelja eraldiseisva asutuse teenuseid ja tegevusi arvestav toimiv ühtne organisatsioon;
- tagada ladus ja sujuv koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga;
- luua sünergia haridus- ja noortevaldkonna vahel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
2. vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel), rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, väärtuste looja ja tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
- haridus- ja noortevaldkonnas töötamise kogemus;
- teenusorganisatsioonis töötamise kogemus;
- rahvusvahelise suhtlemise ja strateegilise planeerimise kogemus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
1. motiveeritud avaldus;
2. CV;
3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
5. essee teemal: "Minu sihid Haridus- ja Noorteameti juhina järgmiseks viieks aastaks", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. oktoobriks 2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).