Avalik konkurss: Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler

14.08.2020 | 14:27

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri ametikohale. 

Kriminaalpoliitika asekantsleri põhiülesandeks on tõhusa ja inimkeskse kriminaalpoliitika arendamine, mis põhineb andmetel ja analüüsil. Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri peamiseks väljakutseks on digitaalsele menetlusele üleminek kogu süüteomenetluse ahelas.
Asekantsler juhib kriminaalpoliitika osakonna tööd. Asekantsleri ülesandeks on ka prokuratuuri ja Kohtuekspertiisi Instituudi tegevuse koordineerimine ja teenistusliku järelevalve teostamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon õigusteaduse erialal;
2. juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega „Tulemuste saavutaja“, „Väärtuse looja“ ja „Innovatsiooni vedaja“ kompetentsidele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. väga head kriminaalõiguse alased teadmised;
2. oskus kriminaalpoliitika kujundamisel arvestada digitaalsete lahenduste rakendamisega;
3. rahvusvahelise suhtlemise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandidaadilt eeldame valmisolekut vajadusel riigisaladuse loa taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse (soovitatavalt europassi CV vormil (http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Kriminaaljustiitssüsteemi kolm peamist väljakutset“ pikkusega kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 10.09.2020 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Kriminaalpoliitika asekantsleri konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8133 (Justiitsministeerium).