Avalik konkurss: Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler

13.05.2015 | 00:06

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsleri ametikohale.

Õiguspoliitika asekantsleri põhiülesandeks on teadmistepõhise, õiguslikult kvaliteetse ja põhiõigusi tagava õiguskeskkonna arendamine ning osakonna juhtimine. Uue õiguspoliitika asekantsleri peamiseks väljakutseks on dereguleerimise programmi elluviimine, riigi halduskorralduse moderniseerimine ning Eesti EL nõukogu eesistumise ettevalmistamine ja juhtimine oma valdkonnas.

Õiguspoliitika asekantsleri ülesandeks on ka  Andmekaitse Inspektsiooni ja Patendiameti tegevuse korraldamine ja järelevalve seadusega ettenähtud alustel ja korras.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õigusteaduse erialal;
2) teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus ja võõrkeeleoskus;
3) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, strateegilisele juhtimisele, inimeste juhtimisele ja koostööle.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
1) vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
2) inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus europassi CV vormil (http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Vähemaga paremini – otsides tasakaalu õiguskorra stabiilsuse ja ajakohasuse vahel“  pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 5.augustil 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõna ÕIGUSPOLIITIKA ASEKANTSLERI KONKURSS või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8132 (Justiitsministeerium).