Avalik Konkurss: Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler

29.04.2020 | 14:09

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsleri ametikohale.

Õiguspoliitika asekantsleri põhiülesandeks on põhiõigusi, riigisisest õiguskorra süsteemsust, õigusloome kvaliteeti ning konkurentsivõimelist majanduskeskkonda väärtustava õiguspoliitika kujundamine ja elluviimine. Asekantsler juhib õiguspoliitika osakonna tööd.
Uue õiguspoliitika asekantsleri peamiseks väljakutseks on õiguse koosloome digitaalse keskkonna loomine ja ellu rakendamine ning õigusloome mahu vähenemise ja kvaliteedi tagamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon õigusteaduse erialal;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega „Tulemuste saavutaja“, „Väärtuse looja“ ja „Innovatsiooni vedaja“ kompetentsidele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. väga head õigusalased teadmised;
2. oskus õigusloome kujundamisel arvestada digitaalsete lahenduste rakendamisega;
3. rahvusvahelise suhtlemise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandidaadilt eeldame valmisolekut vajadusel riigisaladuse loa taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse (soovitatavalt europassi CV vormil (http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Eriolukorra pikaajaline mõju põhiõiguste (sh privaatsusõiguse) tõlgendusele“ pikkusega kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 01.08.2020 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Õiguspoliitika asekantsleri konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8133 (Justiitsministeerium).