Avalik konkurss: Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler

12.05.2021 | 21:57

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri ametikohale.
    • Jaga

Vanglate asekantsleri põhiülesandeks on vanglate osakonna ja vanglate tegevuse juhtimine. 
Vanglate asekantsleri peamiseks väljakutseks on vanglateenistusest tänapäevase 
juhtimiskultuuriga ja kinnipeetavate taasühiskonnastamist toetava asutuse kujundamine ning 
digitaalsete lahenduste rakendamine vanglate ja kriminaalhoolduse töö tõhustamiseks.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon; 
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt 
https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel) rõhuasetusega järgmistele 
kompetentsidele: „Tulemuste saavutaja“, „Innovatsiooni vedaja“ ja „Tööõnne hoidja“ 
kompetentsidele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. head teadmised vanglasüsteemist;
2. teadmised infotehnoloogiliste lahenduste rakendamisest valdkonna arendamisel;
3. rahvusvahelise suhtlemise kogemus. 

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut vajadusel riigisaladuse loa taotlemiseks.

Edasipääsenud kandidaatidele teostatakse konkursi käigus taustakontroll vastavalt 
vangistusseaduse §-le 114 (1) ning nad peavad läbima vanglateenistuse ametniku kehalised 
katsed ja tervisekontrolli.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avaldus; 
- elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Eesti vangistus- ja kriminaalhooldussüsteemi arenguvisioon järgmiseks 5 
aastaks“ pikkusega kuni 2 lehekülge;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 16.08.2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi
konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8133 (Justiitsministeerium).

Kati Valvik

Tippjuhtide kompetentsikeskuse konsultant