Avalik konkurss: Kaitseministeeriumi asekantsler

23.03.2015 | 14:57

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseministeeriumi asekantsleri ametikohale.

Asekantsleri ülesandeks on Kaitseministeeriumi igapäevaseks toimimiseks vajaliku töökeskkonna kujundamine, ministeeriumi eelarve koostamise ja täitmise korraldamine, küberpoliitika ja IKT-valdkonna valitsemisalaülene arendamine ning õigusloome ja -teeninduse valdkonna juhtimine valitsemisalas.

Asekantsleri peamised väljakutsed on valitsemisala küberpoliitika valdkonna arendamine ning finantsarvestuse ja IKT-valdkonna konsolideerimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus, juhtimiskogemus ja inglise keele oskus;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt http://riigikantselei/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, protsesside juhtimisele, suhtevõrgustike loomisele ja kommunikatsioonile.

Eelistame kandidaati kellel on: 
1. head teadmised Eesti avalikust teenistusest;
2. head teadmised Eesti riigikaitse korraldusest ja planeerimisest, julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest ning Kaitseministeeriumi valitsemisala toimimisest;
3. koostööprojektide planeerimise ja juhtimise ning organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
4. varasem riigikaitse või julgeoleku valdkonnas töötamise kogemus;
5. inglise keele oskus C1 tasemel.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Kaitseministeeriumi tugiteenuste tulevik muutuvas riigis“, essee soovitatav pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 8. aprillil 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "KAITSEMINISTEERIUMI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).