Avalik konkurss: Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler

16.11.2015 | 14:54

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Kaitseplaneerimise asekantsleri ülesandeks on riigikaitse planeerimise protsessi (sh NATO ja EL kaitseplaneerimine) ja ministeeriumi valitsemisala eelarve koostamise juhtimine, kaitsetööstuse- ja innovatsiooni, kaitsevalmiduse ja mobilisatsiooni ning kaitseväeteenistuse valdkonna arendamine.

Asekantsleri vastutusvaldkonda kuulub Kaitseressursside Ameti, Seli Tervisekeskuse, Eesti Sõjamuuseumi ning oma pädevuse piires Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuste koordineerimine.

Asekantsleri peamised väljakutsed on Kaitseministeeriumi valitsemisala pikaajaliste arenguplaanide koostamine ja nende elluviimise jälgimine ning kaitsevalmiduse, kaitseväeteenistuse ja mobilisatsiooni valdkondade arendamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus, vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus ning inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, protsesside juhtimisele, suhtevõrgustike loomisele ja kommunikatsioonile;
3. väga head teadmised riigihalduse- ja valitsemise süsteemist ning strateegilisest planeerimisest (s.h riigieelarve koostamisest ja juhtimisest);
4. väga head teadmised Eesti riigikaitse korraldusest ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest.

Eelistame kandidaati kellel on: 
1. head teadmised NATO ja EL kaitseplaneerimisest;
2. laiapindsete koostööprojektide planeerimise ja juhtimise kogemus;
3. valdkondlike poliitikate kujundamise või strateegilise planeerimise kogemus;
4. rahvusvahelise koostöö kogemus;
5. varasem riigikaitse või julgeoleku valdkonnas töötamise kogemus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Eesti riigikaitse väljakutsed ja võimalused“, essee soovitatav pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 9. detsembril 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "KAITSEPLANEERIMISE ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).