Avalik konkurss: Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler

13.04.2017 | 14:50

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Kaitsepoliitika asekantsleri ülesandeks on rahvusvahelise kaitsealase koostöö koordineerimine NATO, Euroopa Liidu, teiste rahvusvaheliste julgeoleku- ja kaitseorganisatsioonide ja riikidega ning Eesti julgeoleku ja kaitsepoliitika planeerimise protsessi juhtimine Kaitseministeeriumi valitsemisalas.

Asekantsleri peamiseks väljakutseks on tagada Eestile kindel ja tõhus kaitse läbi NATO kollektiivkaitsesüsteemi ning läbi koostöö strateegiliste liitlastega.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus ning inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, poliitika kujundamisele, suhtevõrgustike loomisele ja kommunikatsioonile;
3. rahvusvahelise koostöö ja Eesti esindamise kogemus välissuhtluses, sh rahvusvaheliste koostööprojektide või läbirääkimiste juhtimise kogemus.

Eelistame kandidaati kellel on: 
1. väga head teadmised Euroopa Liidu, NATO ning teiste rahvusvaheliste julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga tegelevate organisatsioonide eesmärkidest, poliitikast ning igapäevasest toimimisest;
2. väga head teadmised julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhisuundadest ning Eesti riigikaitse korraldusest;
3. varasem riigikaitse, julgeoleku või välispoliitika valdkonnas töötamise kogemus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Asekantsleri teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil), http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Liitlassuhted Eesti heidutus- ja kaitsehoiakus: väljakutsed ja võimalused“, essee soovitatav pikkus kuni 2 lehekülge.


Dokumendid palume esitada hiljemalt 5.05.2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "KAITSEMINISTEERIUMI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).