Avalik konkurss: Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler

05.11.2018 | 11:34

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Kaitsepoliitika asekantsleri peamiseks ülesandeks on Eesti julgeoleku ja kaitsepoliitika planeerimise protsessi juhtimine ministeeriumis ja valitsemisalas. Asekantsler juhib poliitika planeerimise osakonna, rahvusvahelise koostöö osakonna, NATO ja EL osakonna tegevust ning oma pädevuse piires nende valdkondade tegevust valitsemisala- ja riigiüleselt. Asekantsleri vastutusvaldkonda kuulub Eesti kaitsenõunike ja kaitseatašeede tegevuse koordineerimine teistes riikides.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile;
5. väga head teadmised Eesti sõjalise kaitse tänasest toimimisest.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
1. varasem valdkonnas töötamise kogemus;
2. rahvusvahelise ning ametkondadevahelise koostöö kogemus;
3. väga hea arusaamine NATO ja EL toimemehhanismidest;
4. läbitud ajateenistus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Kuidas koostöös liitlastega sõjalise riigikaitse väljakutsetega toime tulla?“, essee soovitatav pikkus kuni kaks lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20.11.2018. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõna "Kaitseministeeriumi kaitsepoliitka asekantsleri ametikoht" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).