Avalik konkurss: Kaitseministeeriumi õigus-ja haldusküsimuste asekantsler

10.09.2019 | 12:21

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kaitseministeeriumi õigus-ja haldusküsimuste asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri peamiseks ülesandeks on Kaitseministeeriumi õigus-, haldus-, julgeoleku ja küberpoliitika juhtimine ja planeerimine ministeeriumis ja valitsemisalas.

Asekantsler juhib õigusosakonna, julgeoleku- ja haldusosakonna, küberpoliitika osakonna ja dokumendihalduse osakonna tööd ning oma pädevuse piires nende valdkondade tegevust valitsemisala- ja riigiüleselt. Asekantsleri vastutusvaldkonda kuulub järelevalve Kaitseväe küberväejuhatuse tegevuse üle.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja vähemalt 3-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus;
2. inglise keele oskus C1 tasemel;
3. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile;
4. väga head teadmised õigusloomest ja arusaamine Eesti sõjalise kaitse tänasest toimimisest.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
1. rahvusvahelise ning ametkondadevahelise koostöö kogemus;
2. väga head teadmised NATO, Euroopa Liidu ning teiste rahvusvaheliste julgeoleku-, kaitse- ja küberpoliitikaga tegelevate organisatsioonide eesmärkidest, poliitikast ning igapäevasest toimimisest;
3. läbitud ajateenistus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjelduse europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Kuidas riigikaitse õiguse edasine areng saab tugevdada Eesti riigikaitset?“, essee soovitatav pikkus kuni kaks lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 25.09.2019 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõna Kaitseministeeriumi õigus-ja haldusküsimuste asekantsler või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0014 (Kaitseministeerium).