Avalik konkurss: Keskkonnaameti peadirektor

03.09.2021 | 15:21

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Keskkonnaameti peadirektori ametikohale.
    • Jaga

Keskkonnaameti peadirektor on eestvedaja, kes tagab riigi keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitika elluviimise ning keskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide täitmise kontrollimise.

Peadirektori peamiseks väljakutseks on hiljuti moodustatud ühendasutuses ühtse meeskonnana keskkonnapoliitika rakendamise ja järelevalve tagamine. 

Eeltoodu tulemusel on:

  • ühtlustatud ühendasutuse organisatsioonikultuur ning kujundatud väärtuste- ja inimestekeskne organisatsioonikultuur ja –juhtimine;
  • kujundatud organisatsioonis kliendikeskne töökultuur ning klientide jaoks selged töö- ja otsustusprotsessid;
  • tõhustatud keskkonnajärelevalvet, sh ennetus- ja nõustamistegevust;
  • parandatud keskkonnalubade menetlemise kiirust ja kvaliteeti;
  • aidatud kaasa rohepöörde elluviimisele.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või valdkonna juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt Avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel | Riigikantselei).
Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. poliitika rakendamise kogemus;
2. varasem tööalane kokkupuude keskkonna valdkonnaga;
3. arusaamine Eesti avaliku sektori toimimisest.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat, ametikohale asumine esimesel võimalusel. Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimiseks palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Keskkonnaameti roll keskkonnakaitse ja –järelevalve ning keskkonnateadlikkuse suurendamisel“. Essee pikkus on kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 23. septembriks 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil Keskkonnaameti peadirektor | Tippjuhi konkursiveeb. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).