Avalik konkurss: Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsler

04.05.2018 | 12:22

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Keskkonnakorralduse asekantsler koordineerib ringmajanduse, ökoinnovatsiooni ja tööstusheitepoliitika kujundamist. Ta koordineerib keskkonnajuhtimissüsteemide, keskkonnamõju hindamise, keskkonnatasude, keskkonnavastutuse ja keskkonnaseire ning maapõue kasutamise ning kaitse tegevust. 

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on käesoleva EL perioodi valdkonna meetmete elluviimine ning järgmise perioodi EL vahendite planeerimine ja ettevalmistamine, ringmajanduse strateegia koostamine ja maapõuepoliitika rakendamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. strateegilise juhtimise ning poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus; 
2. varasem töökogemus keskkonna valdkonnas.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Ametikohale asumise kuupäev on 07.11.2018.

Kandideerimistaotluses palume esitada: 
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 10.08.2018. a. tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "Konkurss tippjuhti ametikohale" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).