Avalik konkurss: Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja välissuhete asekantsler

30.08.2018 | 21:00

Uudis
    • Jaga

Seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsleri ametikoha 4. mail 2018. a. väljakuulutatud konkursi avalikustatud tingimuste (ametikoha nimetus, teenistusülesannete loetelu ja kandidaatidele esitatav eelistus) muutumisega pikendatakse konkursile avalduste esitamise tähtaega kuni 14. septembrini 2018. a.

Keskkonnakorralduse ja välissuhete asekantsler koordineerib keskkonnakorralduse valdkonnas ringmajanduse, ökoinnovatsiooni ja tööstusheitepoliitika kujundamist, keskkonnajuhtimissüsteemide, keskkonnamõju hindamise, keskkonnatasude, keskkonnavastutuse ja keskkonnaseire ning  maapõue kasutamise ja kaitse tegevust. Välissuhete valdkonnas on asekantsleri koordineerida ministeeriumi tegevus Euroopa Liidu otsustusprotsessis ning rahvusvahelises koostöös.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on käesoleva EL perioodil valdkonna meetmete elluviimine ning järgmise perioodi EL vahendite planeerimine ja ettevalmistamine; ringmajanduse strateegia koostamine ja maapõuepoliitika rakendamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. strateegilise juhtimise ning poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
2. rahvusvahelise koostöö korraldamise ja Euroopa Liidu otsustusprotsessides osalemise kogemus;
3. varasem töökogemus keskkonna valdkonnas

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Ametikohale asumise kuupäev on 07.11.2018.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Uus dokumentide esitamise tähtaeg on 14.9.2018.a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "Konkurss tippjuhti ametikohale" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).