Avalik konkurss: Konkurentsiameti peadirektor

28.02.2017 | 09:47

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Konkurentsiameti peadirektori ametikohale.

Konkurentsiameti peadirektori peamisteks väljakutseteks on majandusarengu toetamine majandusregulatsiooni rakendamise ja konkurentsijärelevalve tõhustamise kaudu, konkurentsineutraalsuse printsiibi kohaldamine ning ameti kulutõhus ja efektiivne juhtimine.
Konkurentsiameti peadirektor juhib ameti tööd, otsustab ja korraldab ameti struktuuriüksuste juhtide kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
2) vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3) inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, ressursside juhtimisele ja koostööle.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on head teadmised konkurentsi valdkonnast.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus europassi CV vormil (http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Kuidas aitan majandusregulatsiooni ja konkurentsijärelevalve parandamisega kaasa üldisele majanduskasvule?“ pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. märtsil 2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõna KONKURENTSIAMETI PEADIREKTORI KONKURSS või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8132 (Justiitsministeerium).