Avalik konkurss: Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

30.08.2016 | 14:44

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Lõimumise eesmärk on aidata kaasa sidusa ja tolerantse ühiskonna kujunemisele Eestis, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning jagavad demokraatlikke väärtusi.

Kultuuriministeeriumi ülesanne on toetada Eestis elavate vähemusrahvuste kultuurielu, aidates nii säilitada nende keelt ja kultuurilist omapära.

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler koordineerib lõimumise valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja eesmärkide elluviimist. Asekantsler korraldab Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomist ning toetab ka väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamist.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus ja haridus ning inglise ja vene keele oskus;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste ja protsesside juhtimisele, koostööoskusele ja suhtevõrgustike loomisele
(vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. varasem kokkupuude lõimumisvaldkonnaga;
2. koostööprojektide planeerimise ja juhtimise kogemus;
3. rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Riigi roll lõimumisvaldkonna edendamisel - lähiaastate peamised väljakutsed ja võimalikud lahendused“ (1 lk).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. septembril 2016. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "KULTUURIMINISTEERIUMI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).