Avalik konkurss: Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler

17.05.2021 | 17:12

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri ametikohale.
    • Jaga

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler korraldab Eestis elavate vähemusrahvuste ja 
hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomist, väljaspool Eestit elavate 
rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamist ning lõimumise, sealhulgas 
kohanemise valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist.

Asekantsleri ees seisvad olulisemad väljakutsed on „Sidusa Eesti arengukava 2021–2030“
elluviimine, Euroopa Sotsiaalfondi kohanemis- ja lõimumistegevuste koordineerimine ning
kohalike omavalitsuste kaasamine lõimumis-, sh kohanemisvaldkonna arendamisse.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1-tasemel ja vene keele oskus vähemalt B2-tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt 
https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel) rõhuasetusega järgmistele 
kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja ja tööõnne hoidja.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. head teadmised ja töökogemus vastutusvaldkonnas;
2. strateegilise planeerimise kogemus;
3. valdkondadevaheliste projektide planeerimise ja juhtimise kogemus;
4. rahvusvahelise koostöö kogemus.

Ametikohale asumise aeg on 2021. aasta detsembris. 
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadil palume esitada: 
- motiveeritud avaldus; 
- elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Asekantsleri võimalused ja väljakutsed valdkondlike eesmärkide 
saavutamisel ning selle tulemuslikkuse hindamine“ (kuni 2 lk);
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. juunil 2021 tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi 
konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).