Avalik konkurss: Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler

28.06.2018 | 12:24

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Kultuuriväärtuste asekantsler koordineerib muuseumide, raamatukogunduse ja muinsuskaitse valdkonna üldiste arengusuundade väljatöötamist ja korraldab rahvakultuuri arenguks ning vaimse kultuuripärandi säilitamiseks vajalike tingimuste loomist.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on tihedama koostöö ja koordineeritud tegevuse soodustamine muuseumide ja muinsuskaitse vahel ning kultuuripärandi koordineeritud massdigimine ja digitaalsena kättesaadavaks tegemine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus tasemel B2;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. kõrgharidus valdkonnaga seotud erialal;
2. praktiline töökogemus valdkonnas;
3. valdkondadevaheliste projektide juhtimise/koordineerimise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal “Kultuuriväärtuste valdkonna strateegilised valikud lähiaastatel ning asekantsleri roll nende elluviimises“ (1 lk).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21.08.2018. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "Kultuuriministeeriumi asekantsleri konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).