Avalik konkurss: Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler

13.01.2015 | 15:51

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleri ametikohale.

Kunstide asekantsler koordineerib kultuuripoliitika kujundamist ja elluviimist arhitektuuri- ja disaini-, audiovisuaal- (sh meediateenuste ja filmivaldkonna), etenduskunstide, kirjanduse, kujutava kunsti, loomemajanduse ning muusikavaldkonnas. 

Asekantsleri peamiseks tööülesandeks on kunstide valdkonna teemade riiklik juhtimine ja sidumine, samuti kunstide valdkonna riigiasutuste, riigi osalusel asutatud sihtasutuste ning peamiste valdkondlike katusorganisatsioonide kaudu kunstide valdkonna arendamine. Asekantsler korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate riiklike programmide rakendamist ning valdkonnaga seotud strateegiliste dokumentide ja õigusaktide koostamist.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus ja haridus ning inglise keele oskus tasemel B2;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste ja protsesside juhtimisele, kommunikatsioonile, koostööoskusele ja suhtevõrgustike loomisele (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Kasuks tuleb:
1. riiklikult tunnustatud kõrgharidus valdkonnaga seotud erialal;
2. väga hea Eesti kultuurielu tundmine ja praktiline töökogemus valdkonnas;
3. valdkondadevaheliste projektide juhtimise/koordineerimise kogemus.


Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Riigi roll kunstide valdkonna edendamisel - lähiaastate peamised väljakutsed ja võimalikud lahendused“ (1 lk).


Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. jaanuaril 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "KULTUURIMINISTEERIUMI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).