Avalik konkurss: Liikuvusameti peadirektor

05.10.2020 | 11:46

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Liikuvusameti peadirektori ametikoha täitmiseks

Hetkel on Maanteeamet, Lennuamet ning Veeteede Amet läbimas transpordiametite Liikuvusametiks ühendamise protsessi. Tulevase Liikuvusameti tegevusvaldkond on inimeste ja vee-, õhu- ja maismaasõidukite nutikas liikuvuse kavandamine ning ohutu ja keskkonda säästva taristu tagamine.

Ametite ühendamise järgseks põhiliseks väljakutseks on transpordi tõhusam planeerimine ja korraldamine transpordiliikide üleselt.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav haridustase;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavad avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Edukas kandidaat on mõjus tulemuste saavutaja, tuleviku kujundaja ning innovatsiooni vedaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
•  sisulised teadmised Eesti transpordivaldkorra olukorrast ning valdkonna suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka maailmas;
• muudatuste elluviimise kogemus;
•  arusaamine Eesti avaliku sektori toimimisest;
• varasem tööalane kokkupuude transpordi valdkonnas.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse (soovitavalt europassi CV vormil http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal: „Liikuvusameti ees seisvad ülesanded ning peadirektori roll nende saavutamisel“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 27.10.2020 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Liikuvusameti peadirektori konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).

* Seaduseelnõu Maanteeameti, Lennuameti ning Veeteede Ameti ühendamise kohta on Riigikogu menetluses (236 SE).