Avalik konkurss: Maa-ameti peadirektor

10.11.2014 | 11:53

Uudis
    • Jaga

Peadirektori ülesandeks on Maa-ameti töö juhtimine ja korraldamine ning ametile seotud eesmärkide ja tulemuste saavutmine, mh riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel osalemine, ühiskonda maa kohta käiva infoga varustamine ning riiklike ajakohaste ruumiandmete kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse tagamine. Peadirektori suuremateks väljakutseteks järgnevatel aastatel on maareformi lõpetamine ning riigi maafondi moodustamine; riigimaade heaperemehelik haldamine ja riigi huvide kaitsmine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste juhtimisele ja protsesside juhtimisele

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Maa-ameti strateegilised valikud lähiaastatel ja juhi roll nende elluviimises” (kuni 2 lehekülge).


Dokumendid palume esitada hiljemalt 10.12.2014. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "MAA-AMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 2827 (Keskkonnaministeerium).