Avalik konkurss: Maaeluministeeriumi halduse asekantsler

17.07.2020 | 18:22

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maaeluministeeriumi halduse asekantsleri ametikohale.

Maaeluministeeriumi halduse asekantsler on eestvedaja, kelle ülesandeks on infotehnoloogia, personalitöö, riigihangete, riigivara ja riigi toiduvaru haldamise ning kriisireguleerimistegevuse, dokumendihalduse, teabe avalikustamise ja kaitse valdkonna koordineerimine.

Tema peamisteks väljakutseteks on:

• Riigihangete, riigivara ja riigi toiduvaru haldamise ning kriisireguleerimistegevuse koordineerimine;
• Ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia baasteenuste konsolideerimine riigi infosüsteemidega;
• Ministeeriumi ja valitsemisala strateegiliste eesmärkide saavutamine personali tervikliku ja süsteemse arengu ning inimressursi tulemusliku juhtimise ja motiveerituse kaudu.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja vähemalt 3-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus;
2. Inglise keele oskus B2 tasemel;
3. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega „Tulemuste saavutaja“, „Väärtuse looja“ ja „ Innovatsiooni vedaja“ kompetentsidele.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
1. Muudatuste elluviimise kogemus;
2. Varasem kogemus riigivara ja riigihangete valdkonnas.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjelduseeuropassi CV vormil (http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Tugitegevuste ja halduse asekantsleri roll ministeeriumi ja valitsemisala strateegiliste eesmärkide saavutamisel“, essee pikkus kuni 2 lk.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12. augustil 2020.a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõna MAAELUMINISTEERIUMI HALDUSE ASEKANTSLERI KONKURSS või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).