Avalik konkurss: Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler

30.03.2020 | 13:41

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Toiduohutuse asekantsleri ülesandeks on toiduohutuse ja taimetervise valdkonna koordineerimine.

Tema peamisteks väljakutseteks on:
• Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ümberkorraldamine ühtseks, tulevikku vaatavaks ja oma valdkonna tuntud ja tunnustatud kompetentsikeskuseks – Põllumajandus- ja Toiduametiks;
• Inimeste, loomade, taimede ja keskkonna heaolu ning tervise kaitseks kogu toidutarneahela tõhusa õigusliku raamistiku kujundamine ning selle rakendamise korraldamine;
• Eesti põllumajandussaaduste ja toidukaupade vaba liikumise toetamine nii Euroopa Liidu siseturul kui ekspordil kolmandatesse riikidesse; 
• Euroopa Liidu poliitikatest tulenevad väljakutsed, sh Roheleppe raames kavandatava toidusüsteemi suunamine kestlikule  tarbimisele läbi tarbijainfo ja impordikontrolli.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 5 aastane kogemus toiduohutuse alal, sh vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“ ja „Tulemuste saavutaja“ kompetentsidele.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. haridus veterinaaria või toiduohutuse alal;
2. toidukontrollialane töökogemus teises riigis;
3. teise võõrkeele valdamine B2 tasandil, soovitavalt vene või soome keel.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus, sh kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil; http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Toiduohutus muutuvas maailmas – kuidas edasi?“, essee pikkus kuni 2 lk.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. aprill 2020. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "MAAELUMINISTEERIUMI TOIDUOHUTUSE ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna
elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).