Avalik konkurss: Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler; Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler; Põllumajandusameti peadirektor

11.04.2016 | 13:24

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

MAAELUMINISTEERIUMI  TOIDUOHUTUSE NING TEADUSE JA
ARENDUSE ASEKANTSLER

MAAELUMINISTEERIUMI PÕLLUMAJANDUS- JA MAAELUPOLIITIKA ASEKANTSLER

PÕLLUMAJANDUSAMETI PEADIREKTOR

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri ülesandeks on toiduohutuse, taimetervise ja teaduse ning arenduse alase valdkonna koordineerimine.

Tema peamiseks väljakutseks on:
• toiduohutuse alase regulatsiooni ning järelevalve korralduse süsteemne arendamine tagamaks Eesti toidukaupade juurdepääsu EL siseturule ning kolmandate riikide turgudele;
• teadmusloome ja teadmussiirde alase tegevuse süsteemne korraldamine maaeluministeeriumi vastutusvaldkonnas;
• Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala tegevuse koordineerimine Euroopa Liidu otsustusprotsessis oma tegevusvaldkonnas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste juhtimisele, ressursside juhtimisele, koostööle ja kommunikatsioonile.

Eelistame kandidaati, kellel on: 
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. head teadmised teadus- ja arendustegevusest ning teadmussiirdest;
3. head teadmised toiduohutuse regulatsioonist ning järelevalve korraldusest;
4. head teadmised Euroopa Liidu otsustusprotsessist.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri ülesandeks on põllumajanduse, maaelu, põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ja kaubanduse valdkonna koordineerimine.

Tema peamiseks väljakutseks on kavandada ja ellu viia:
• maaelu arengu poliitikat eesmärgiga suurendada maapiirkonna majandustegevuse konkurentsivõimet, tagada põllumajanduskeskkonna säästlik kasutamine, arendada elukeskkonda ning aidata kaasa piirkondade tasakaalustatud arengule;
• põllumajandustoodete kaubanduspoliitikat eesmärgiga arendada turgu ja tõsta põllumajandustooteid töötleva tööstuse konkurentsivõimet;
• põllumajanduspoliitikat eesmärgiga tõsta põllumajanduse konkurentsivõimet, suurendada selle turule orienteeritust, et tagada põllumajandustootmise jätkusuutlikkus.

Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala tegevuse koordineerimine Euroopa Liidu otsustusprotsessis oma tegevusvaldkonnas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste juhtimisele, ressursside juhtimisele, koostööle ja kommunikatsioonile.

Eelistame kandidaati, kellel on: 
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. head teadmised maaelu arengu, põllumajandus- ja kaubanduspoliitikast;
3. head teadmised Euroopa Liidu otsustusprotsessist.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Põllumajandusameti peadirektori ülesandeks on tagada avatud ning kliendirahulolule suunatud tõhus ja tulemuslik organisatsioon.

Tema peamiseks väljakutseks on:
• tagada efektiivne kontroll taimehaiguste leviku ennetamiseks, s.h kriisiolukordades;
• tööprotsesse automatiseerivate e-teenuste loomine kõigis tegevusvaldkondades, mis ühendavad endas nii ressursisäästu kui kliendirahulolu ning teeninduskultuuri põhimõtteid;
• tagada ühetaoline ja kliendikeskne järelevalveteenus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega protsesside juhtimisele, inimeste juhtimisele, ressursside juhtimisele, koostööle ja kommunikatsioonile.

Eelistame kandidaati, kellel on: 
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. väga head teadmised ja praktilised kogemused riiklikust järelevalve korraldusest;
3. haldusmenetluse seaduse hea tundmine.


Palume motiveeritud avalduses märkida, millisele ametikohale soovite kandideerida ning mitme valiku korral tuua välja oma eelistus.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil; http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. aprillil 2016. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "MAAELUMINISTEERIUMI  TIPPJUHI AMETIKOHT" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee. 

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).