Avalik konkurss: Maanteeameti peadirektor

12.05.2015 | 23:56

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maanteeameti peadirektori ametikohale.

Maanteeameti peadirektori ülesandeks on tagada avatud, eetiline ning kliendirahulolule ja liiklusohutusele suunatud tõhus organisatsioon.

Maanteeameti peadirektori peamised väljakutsed:
• aruka ja ohutu teede taristu kujundamine;
• teede eluea tõstmine nii ehitusprotsessi kui teehoolde targa (kvaliteedile suunatud) planeerimise, hankimise ja järelevalve tõhustamise kaudu;
• ohutu liikluskeskkonna loomine läbi ennetusele suunatud tegevuste;
• tööprotsesse automatiseerivate e-teenuste loomine, mis ühendavad endas nii ressursisäästu kui kliendirahulolu;
• panustamine üleriigilise ühistranspordi jätkusuutlikku arengusse.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus B2 tasemel;
2) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega protsesside juhtimisele, juhtimisvõimekusele, kodanikukesksusele, õigusteadlikkusele ning koostööle.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1) vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt majanduse või ehituse valdkonnas);
3) tugev analüütiline ja finantsalane võimekus.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Minu roll ja väljakutsed Maanteeameti juhina“, maksimaalne pikkus üks A4 lehekülge.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 7. juunil 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "MAANTEEAMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6323 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).