Avalik konkurss: Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

04.01.2019 | 09:08

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Asekantsler vastutab Eesti energeetika ja maavarade valdkondade arendamise eest. Energeetika valdkonnas on asekantsleri olulisemateks väljakutseteks Eesti energiajulgeoleku, konkurentsivõimelise ja säästliku energiamajanduse korraldamine ning efektiivselt toimiva energiataristu tagamine. Maavarade valdkonnas on väljakutseks tagada Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel maavarade kaardistamine, uurimine ja kasutusse andmine. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:       
1. väga hea ülevaade energeetika valdkonnast ning selle suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka maailmas;       
2. energeetika valdkonnas töötamise kogemus;       
3. avalikus ja erasektoris töötamise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse (soovitatavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia hariduse kohta;
- essee teemal: „Minu lahendused Eesti energeetika ja maavarade valdkondade suurimatele väljakutsetele“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 21. jaanuaril 2019. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Energeetika asekantsleri konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6311 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).