Avalik konkurss: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

03.07.2015 | 16:57

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Asekantsleri töö eesmärgiks on panustada majanduskeskkonna kujundamisse, mis toetab uute ja jätkusuutlike äriideede juurdekasvu, tõstab Eesti ettevõtete positsiooni rahvusvahelises väärtusahelas, on atraktiivne välisinvesteeringutele ning kasvatab Eesti ekspordivõimekust.

Oma ülesannete edukaks täitmiseks peab asekantsler mõistma majanduspoliitilisi valikuid, erinevate majandusharude, teaduse, tehnoloogia, rahvastiku, hariduse vastastikuseid seoseid ning nende valdkondade mõju majandusele. Edukuse tagavad väga head teadmised ettevõtlusest ning varasem edukas strateegilise juhtimise kogemus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega poliitikate kujundamisele, juhtimisvõimekusele ja suhtlemisoskusele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt majanduse valdkonnas;
3. erasektoris töötamise kogemus.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Minu lahendused Eesti majanduse suurimatele väljakutsetele.“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 26. augustiks 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "MAJANDUSARENGU ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6323 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).