Avalik konkurss: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler

28.04.2017 | 12:23

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Siseturu asekantsler kujundab poliitikat ja juhib õigusloomet kaubanduse, kaupade ja teenuste vaba liikumise, tarbijakaitse, turujärelevalve ja kvaliteedi infrastruktuuri (sh standardimise, akrediteerimise, sertifitseerimise ja metroloogia) valdkonnas. Asekantsler osaleb oma pädevuse piires Eesti Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistamises ja eestvedamises.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus ja inglise keele oskus C1-tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega poliitikate kujundamisele, juhtimisvõimekusele, õigusteadlikkusele ning koostööle;
3. põhjalikud teadmised EL siseturu toimimisest ja selle väljakutsetest Eesti ettevõtluskeskkonnale.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku haridustaseme kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Euroopa Liidu ühtse siseturu väljakutsed Eesti ja Euroopa Liidu tasandil“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Asekantsleri teenistustähtaeg on viis aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. mail tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "SISETURU ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või või 625 6342 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).