Avalik Konkurss: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler

08.01.2015 | 16:47

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri ametikohale.

Transpordi asekantsleri ülesanne on kujundada kvaliteetsete ühenduste, ohutu liikluskeskkonna ja nutikate infotehnoloogiliste lahendustega kasutajasõbralik transpordisüsteem, kus inimeste ja kaupade liikumine oleks mugav, ohutu ja keskkonnasäästlik.

Transpordi asekantsleri peamiseks väljakutseks on transpordi arengukava elluviimine, mille eesmärgiks on muuhulgas majanduse ja riigi arengut toetava taristusüsteemi kujundamine; inimestele ja ettevõtetele kättesaadavate, mugavate, ohutute, kiirete ja kestlike liikumisvõimaluste tagamine; turismi ja ettevõtlust toetavate rahvusvaheliste reisiühenduste tagamine ning eelduste loomine logistikasektori arenguks.

Oma ülesannete edukaks täitmiseks peab asekantsleril olema visioon riigi transpordivaldkonna arendamisest lähtudes liiklejate vajadustest, väga hea koostöö- ja koordineerimisvõime ning strateegilise juhtimise oskus.  

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus B2 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, õigusteadlikkusele ning koostööle.

Eelistatud on kandidaat, kellel on
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2.  magistrikraad (või sellele vastav kvalifikatsioon);
3. vene keele oskus.


Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Transpordisektor kui Eesti majanduskasvu toetaja 2020 perspektiivis“, essee soovitatav pikkus 2 lehekülge.


Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurepääsu luba.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. jaanuaril 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "TRANSPORDI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6323 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).