Avalik konkurss: Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler

15.10.2019 | 13:14

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri ametikohale.

Transpordi asekantsleri ülesanne on kujundada kvaliteetsete ühenduste, ohutu liikluskeskkonna ja nutikate infotehnoloogiliste lahendustega kasutajasõbralik transpordisüsteem, kus inimeste ja kaupade liikumine oleks mugav, ohutu ja keskkonnasäästlik.

Transpordi asekantsleri peamiseks väljakutseks on uue transpordi arengukava väljatöötamine ja elluviimine, kogu Eestit hõlmava ühistranspordi ja kergliikluse koostoime ja kättesaadavuse parandamine, Rail Baltic uue raudtee ehitamiseks vajalike ettevalmistuste ja rahvusvahelise koostöö Eesti poolne eestvedamine ja transpordiameti(te) moodustamine vastavalt riigireformi kavale.  

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni, ettevõtte või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus, ülevaade riigi transpordi valdkonnast;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. väga hea ülevaade transpordi valdkonnast ning selle suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui maailmas;
2. avalikus ja erasektoris töötamise kogemus;
3. vene keele oskus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Ametikohale asumise kuupäev on 06.04.2020.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse (soovitatavalt europassi CV vormil http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia hariduse kohta;  
- essee teemal „Eesti transpordi valdkonna suurimad väljakutsed ja minu lahendused neile“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 21. novembril 2019 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss tippjuhtide ametikohtadele“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6311 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).