Avalik konkurss: Muinsuskaitseameti peadirektor

01.12.2014 | 15:04

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Muinsuskaitseameti peadirektori ametikohale.

Muinsuskaitseameti peadirektor juhib Muinsuskaitseameti tööd  ja vastutab asutuse strateegilise juhtimise ning majandustegevuse planeerimise eest.
Muinsuskaitseamet on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus ja inglise keele oskus tasemel B2;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste ja protsesside juhtimisele, kommunikatsioonile ja koostööoskusele (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati:
1. kellel on strateegilise planeerimise ning koostööprojektide planeerimise ja juhtimise kogemus;
2. kellel on rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Muinsuskaitse valdkonna strateegilised valikud lähiaastatel ning tippjuhi roll nende elluviimises” (kuni 2 lehekülge).


Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. detsembril 2014. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "MUINSUSKAITSEAMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).