Avalik konkurss: Patendiameti peadirektor

29.12.2014 | 17:16

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Patendiameti peadirektori ametikohale.

Patendiameti peamiseks ülesandeks on teadmistepõhise majanduse toetamine läbi tööstusomandile õiguskaitse andmise. Peadirektor juhib Patendiameti tööd ja esindab riiki rahvusvahelistes organisatsioonides.
Patendiameti juhi põhiülesandeks on muudatuste elluviimine tööstusomandi kaitse valdkonnas olles heaks partneriks ettevõtjatele ja leiutajatele. Uue peadirektori peamiseks väljakutseks on uuenduste elluviimine asutuses (sh uute IT lahenduste väljatöötamine ja juurutamine ning menetluste tõhustamine).


Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus;
2) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega juhtimisvõimekusele (sh inimeste ja protsesside juhtimise võimekusele) ja koostööle.


Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3) inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4) head teadmised tööstusomandi ja organisatsiooni juhtimise valdkonnas.


Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus europassi CV vormil (http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Patendiameti võimalused teadmistepõhise majanduskeskkonna arendamisele kaasaaitamisel“ pikkus kuni 2 lehekülge.


Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. jaanuaril 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõna PATENDIAMETI PEADIREKTORI KONKURSS või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.


Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8132 (Justiitsministeerium).