Avalik konkurss: Patendiameti peadirektor

16.10.2019 | 13:36

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Patendiameti peadirektori ametikohale

Patendiameti peamiseks ülesandeks on teadmistepõhise majanduse toetamine läbi tööstusomandile õiguskaitse andmise. Peadirektor juhib Patendiameti tööd ja esindab riiki rahvusvahelistes organisatsioonides. 

Peadirektori olulisemaks väljakutseks lähiaastatel on Patendiameti kujundamine kaasaegseks intellektuaalse omandi õiguse kompetentsikeskuseks (sh IT lahenduste rakendamine ja paberivabale menetlusele üleminek ning rahvusvahelise koostöövõimekuse tõstmine) ja asutuse töökorralduse tõhustamine (sh riigi regionaalpoliitiliste eesmärkide elluviimine). 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon; 
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. head teadmised intellektuaalomandi kaitsest,
2. hea arusaam digitaalsete tööprotsesside kujundamisest;
3. rahvusvahelise suhtlemise kogemus. 

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut vajadusel riigisaladuse loa taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse (soovitatavalt europassi CV vormil (http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Uute tehnoloogiate mõju intellektuaalse omandi kaitsele“ pikkusega kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 08.11.2019 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Patendiameti peadirektori konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8133 (Justiitsministeerium).