Avalik konkurss: Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler

21.08.2014 | 09:52

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri ametikohale. 

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri põhiülesanne on koordineerida riigi eelarvepoliitika kujundamist ja elluviimist ning ministeeriumi vastutusalasse kuuluvate Euroopa Liidu toetuste ja välisabi kasutamist. Asekantsleril tuleb lähiajal käivitada edukalt uue perioodi (2014-2020) EL toetuste süsteem, rakendada uue riigieelarve seadusega ette nähtud muudatused (sh välja arendada integreeritud eelarvestamise ja strateegilise planeerimise raamistik) ning koordineerida fiskaalselt oluliste struktuursete reformide ettevalmistamist.  

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja võõrkeeleoskus;
2) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega juhtimis-võimekusele, poliitikate kujundamisele ja suhtevõrgustike loomisele.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
1) väga head majanduse ja riigirahanduse (sh riigieelarve koostamise) alased teadmised, head teadmised EL eelarvestamisest ning toetuste süsteemist;
2) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon soovitavalt rahanduse või majanduse valdkonnas;
3) vähemalt 5-aastane töökogemus koordineeritavas valdkonnas või sellega seonduval tegevusalal;
4) vähemalt 3- aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
5) inglise keele mõistmise ja rääkimise oskus vähemalt B2 tasemel ja kirjutamise oskus vähemalt B1 tasemel.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus europassi CV vormil (http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Riigi eelarvepoliitika võimalused Eesti arengut mõjutavate riskide maandamisel“  pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. septembril 2014. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõna RAHANDUSMINISTEERIUMI EELARVEPOLIITIKA ASEKANTSLERI KONKURSS või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 611 3278 (Rahandusministeerium).