Avalik konkurss: Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler

13.10.2016 | 14:31

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsleri ametikohale.

Asekantsleri pädevusse kuuluvad õigusliku raamistiku kujundamine ning tegevuste korraldamine riigi haldusorganisatsiooni, osaluspoliitika, riigihangete, riigiabi, statistika ja riigikinnisvara valdkondades. Samuti vastutab asekantsler riigikassa tegevuse ja riigi personalipoliitika korraldamise eest ning koordineerib oma pädevuse piires Statistikaameti ja Riigi Tugiteenuste Keskuse tegevust.

Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on riigivalitsemise reformi edukas elluviimine, muudatuste juhtimine osaluspoliitikas ning riigihangete uue e-keskkonna loomine.

Asekantsler osaleb aktiivselt Eesti EL Nõukogu eesistumise meeskonnas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3- aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele mõistmise ja rääkimise oskus C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt http://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste juhtimisele, koostööle ning suhtevõrgustike loomisele.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
1. väga head teadmised riigi toimimispõhimõtetest, samuti Euroopa Liidu institutsioonidest
ja õigussüsteemist;
2. vähemalt 5-aastane töökogemus koordineeritavas valdkonnas või sellega seonduval
tegevusalal;
3. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon majanduse, avaliku halduse või õiguse
valdkonnas.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Minu edasised sammud riigivalitsemise reformi elluviimisel” (kuni 2 lehekülge).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 9. novembril 2016. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "RAHANDUSMINISTEERIUMI HALDUSPOLIITIKA ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).